ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1117/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 กิติยาภรณ์ อินธิปีก 12, 30-31 พค.65 ณ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1116/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 12-13, 17 พค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1113/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 2565 ธัญวรัตน์ วงเวียน 11-13 พ.ค.65 ณ พื้นที่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1112/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 11 พ.ค. 2565 เกษรา ปัญญา / อำนาจ โกวรรณ / ดารารัตน์ ไชยาโส 11-15 พ.ค.65
1111/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566) 11 พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1110/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) 11 พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1109/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 12-13 พค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1108/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 พ.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1107/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม 11 พ.ค. 2565 สำนักงานมาตรฐานแและประกันคุณภาพการศึกษา
1105/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / เกษรา ปัญญา / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / เสาร์คำ เมืองแก้ว / เจริญ จันทร์บาล / สถาพร อินทรส 12-15 พค.65 ณ จันทบุรี-ระยอง
1104/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลออนไลน์ 11 พ.ค. 2565 วชิรา เครือคำอ้าย 11 พค.65 กรรมการออนไลน์
1103/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ 12-13 พ.ค.65 ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1102/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 11-13 พ.ค.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1100/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / เกษรา ปัญญา / เสาร์คำ เมืองแก้ว / สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา / เจริญ จันทร์บาล / จำรัส อินปั๋นแก้ว 11-12 พค.65 ร่วมงานศพมารดาผศ นาตยา วงศ์รักมิตร ณ จังหวัดน่าน
1097/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1096/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 10-11 พค.65 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1095/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 นิดา พรินทรากุล / ลวัณรัตน์ บูทะ 11-14 พค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1094/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / นราธิป ปากหวาน / เจริญ จันทร์บาล 18-20 พค.65 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร
1093/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย 26-29 พค.65 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1092/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน / จุฑามาศ หนุนชาติ / เสาวณีย์ กันธิมา 10-12 พค.65 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>