ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2453/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 28 ส.ค. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / มัทนา อินใชย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2452/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2565 พรสวรรค์ จันทะวงศ์ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องกรุณา อาคารรวมใจ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2451/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2565 สุรศักดิ์ สิงห์สา U2T for BCG ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
2450/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 30 สค.65 ณ พื้นที่ตำบลบ่อแก้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
2449/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2565 รัชพล สัมพุทธานนท์ 29 สค.-1 กย. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
2448/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท และคณะ พื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2447/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2565 ดารารัตน์ ศิริลาภา / วราภรณ์ / ปนัดดา U2T for BCG ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2446/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2565 สุรเดช ลุนิทรานนท์ 28-29 สค. 65 ณ บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2445/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติณัฐ จรดล U2T for BCG ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2444/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 28 ส.ค. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / ชไมมน ศรีสุรักษ์ 28-30 สค. ุ65 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2443/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 ส.ค. 2565 สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา 28-29 สค. 65 ณ จังหวัดเชียงราย
2442/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 28 ส.ค. 2565 เกษรา ปัญญา / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 28-30 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2441/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2565 จุฬาวลี มณีเลิศ / พรวนา รัตนชูโชค U2T for BCG ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังวหวัดเชียงใหม่
2440/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2565 อธิวัฒน์ วังใหม่ U2T for BCG ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังวหวัดเชียงใหม่
2439/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2565 รุ่งนภา ทากัน / ศรัณย์ จีนะเจริญ / มัตติกา ฝั้นมงคล U2T for BCG ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2438/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2565 พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร / จินตนา อินภักดี / ครองจิต วรรณวงศ์ U2T for BCG ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2437/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2565 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และคณะ 27 สค.65 ณ เทศบาลตำบลสุเทพ
2436/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2565 จินตนา สุวรรณมณี U2T for BCG ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2435/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ U2T for BCG ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2434/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน U2T for BCG ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>