ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1793/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1788/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 6,17 ก.ค. 65 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1787/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 เกษรา ปัญญา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1786/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 วราพร บุญยวงศ์วิวัชร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1785/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1784/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1783/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1782/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 5 กค.65 ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1780/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 นงคราญ มหาวัง / ประพฤติ อำขำ / สถาพร อินทรส 5-11 ก.ค.65 อิมแพค เมืองทองธานี
1779/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 5-6 ก.ค.65 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
1776/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 04 ก.ค. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ชไมมน ศรีสุรักษ์ 4-7 ก.ค.65
1775/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.ค. 2565 ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1773/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.ค. 2565 ธัญลักษณ์ คำพรหม / ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า / สุทธิพงษ์ อำภา / คชาพล ทองเลิศ 7-8 ก.ค. 65 ณ โรงเรียนปายวิยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1772/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.ค. 2565 สมศักดิ์ บุญแจ้ง 5 ก.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1771/2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) 04 ก.ค. 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
1770/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.ค. 2565 คนึง กาบกันทะ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 4-6 ก.ค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1769/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2565 ธนัช ยอดดำเนิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1766/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2565 วลัยพร สุพรรณ และคณะ 3ก.ค.65 ณ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
1763/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2565 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และคณะ 2-3 ก.ค.65 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
1762/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2565 สายหยุด มูลเพ็ชร์ และคณะ 2,6,9 กค.65

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>