ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1955/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หน่วยรับประกันคุณภาพผลิตผลผลิตภัณฑ์การเกษตร (ECOA CMRU GUARANTEE) 23 ก.ย. 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาฯ
1954/2564 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ก.ย. 2564 ศราวุฒิ สมวะถา
1953/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 23 ก.ย. 2564 วรศิริ บุญซื่อ 8 ต.ค. 64 (อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์)
1952/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 23 ก.ย. 2564 ทัศวรรณ ธิมาคำ 8 ต.ค. 64 (อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์)
1950/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 2564 รัชนีกร ปัญญา 23,25,26,30 ก.ย., 2,3,7 ต.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสของวิสาหกิจชุมชน)
1947/2564 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22 ก.ย. 2564 ชาตรี มณีโกศล / กัลทิมา พิชัย 24-25 ก.ย. 64 (อธิการบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1946/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 22 ก.ย. 2564 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 6-8 ต.ค. 64 (อบรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สัตวแพทยสภา สัตวแพทย์วิถีใหม่บนมาตรฐานวิชาชีพ)
1945/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 2564 วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ 25-28 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอนเพื่อให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
1944/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 2564 ทิตา สุนทรวิภาต 8,15 ต.ค. 64 ลานประชุมหมู่บ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
1943/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 22 ก.ย. 2564 ธนางกูร ขำศรี 8 ต.ค. 64 (อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564)
1942/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 2564 เกษม กุณาศรี 24-28 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
1938/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริหาร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3 21 ก.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1933/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 21 ก.ย. 2564 ภาคภูมิ ทะนุดี กองบริหารงานบุคคล
1928/2564 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 20 ก.ย. 2564 มนัส สุวรรณ / วีระศักดิ์ สมยานะ / วัชรพงษ์ วัฒนกูล / ชาตรี มณีโกศล / เฉลิมชัย ไชยชมภู / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร / ถนัด บุญชัย / รัชพล สัมพุทธานนท์ / ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย
1924/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 2564 คนึง / เกรียงศักดิ์ / นภัสวันต์ / วีรวัฒน์ 24-26 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างฯ)
1923/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 20 ก.ย. 2564 กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ / สุชัญญา วงค์เวชส์ 8 ต.ค. 64 (อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564)
1920/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 ก.ย. 2564
1917/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและเงื่อนไขการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3 17 ก.ย. 2564 ศิริเพ็ญ / อัครสิทธิ์ / สุนี / ประไพ / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
1916/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 2564 ศุภชัย / วัชรพงษ์ / สุพจน์ / ธัญญา / วิศนี / กุลิสรา / นักสิทธิ์ / อัตถ์ / พันธ์ลพ / ปภากร / และคณะ 18 ก.ย. 64 โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ)
1915/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 8-9 ต.ค. 64 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมอาชีพและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] 154 [155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>