ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1196/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยากรจัดการ 08 มิ.ย. 2564 ศุภฤกษ์ / เจิมขวัญ 11-12 มิ.ย. 64 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1195/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 08 มิ.ย. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดีคณะครุศาสตร์ / ฯลฯ คณะครุศาสตร์
1193/2564 ให้ข้าราชการไปช่วยราชการต่อ 08 มิ.ย. 2564 เอกพิชัย สอนศรี กองบริหารงานบุคคล
1192/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 17-18 มิ.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่ประสานงานและติดต่อสื่อสารงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้โครงการของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
1191/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 15 มิ.ย. 64 พื้นที่บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมโครงการการศึกษาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีต่อพืชในเขตห้วยโป่งสมิเทือกเขาถนนธงชัย)
1189/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2564 อภิสิทธิ์ / สุรศักดิ์ / ธนัช / วีระยุทธ / ปิยะณัฐ / แสงจันทร์ / ทัศนีย์ / อัณณ์ชยากรณ์ 7-8,10-11,14-15,17-18 มิ.ย. 64 อำเภอไชยปราการ สะเมิง ดอยเต่า ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
1188/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2564 วสินธ์ สมสายทอง 7-8 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ขนโต๊ะฯ)
1187/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาออกแบบศูนย์การค้าครบวงจร 06 มิ.ย. 2564 สุรศักดิ์ / พรพิมล / ไกรลาส / พัฒนินทร์ / คนึง / ธราธร / อรวรารัศมิ์ / ณัฐทนีย์ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
1186/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 06 มิ.ย. 2564 สุรศักดิ์ / พรพิมล / ไกรลาส / จินดาภา / ดรุชา / พัฒนินทร์ / อรวรารัศมิ์ / ณัฐทนีย์ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
1185/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2564 ทรงเกียรติ สังฆมณี 6-11 มิ.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ)
1184/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2564 สามารถ ใจเตี้ย / สิวลี รัตนปัญญา / ณัทธร สุขสีทอง / ฉัตรศิริ วิภาวิน / จันจิราภรณ์ จันต๊ะ / อัจฉรา คำฝั้น 9-12 มิ.ย. 64 ขี้เหล็ก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมสาธารณสุข)
1183/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2564 สายหยุด มูลเพ็ชร์ / สามารถ ใจเตี้ย / จันจิราภรณ์ จันต๊ะ 8 มิ.ย. 64 จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา)
1182/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2564 มัทนา อินใชย / ศิโรช แท่นรัตนกุล 11 มิ.ย. 64 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
1181/2564 แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 05 มิ.ย. 2564 เกียรติชัย สายตาคำ
1180/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มิ.ย. 2564 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 9 มิ.ย. 64 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและรับฟังปาฐกถาพิเศษ ชีวิตกับงานวิจัย)
1179/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มิ.ย. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 11 มิ.ย. 64 บริษัท เกรเทอร์ ฟู้ด จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1178/2564 แต่งตั้งกรรมการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบออนไลน์ (แก้ไข) 05 มิ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา
1177/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 มิ.ย. 2564 ชาตรี / สุรศักดิ์ / กัลทิมา / วัชรพงษ์ / สัญญา / ศุภฤกษ์ / อัตถ์ / ชาญ / เกษรา / สิริญา / เจริญ 11-12 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (หารือ MOU และประชุมบุคลากรวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1175/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มิ.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / สุดารัตน์ แสงแก้ว 4-6 มิ.ย. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1174/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มิ.ย. 2564 สุรสิงห์ / กัญชลี / ทักษิณ / จีรณัทย์ / ณัฐรดา / จิรฐา 11-12 มิ.ย. 64 โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์”)

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160] 161 [162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>