ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2544/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 2567 02 ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2540/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 1-2 กย.65 ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
2539/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล / เสรี ปานซาง / ธฤษ เรือนคำ 1-2 กย.65 ณ โรงแรมเอมเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่
2538/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2537/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 ดวงเดือน เทพนวล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2536/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 ชัพวิชญ์ ใจหาญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2534/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2533/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / อันสุดารี กันทะสอน / ศรัญญู มูลน้ำ / วณีวัลยา สุภาษา 7-10 กย.65 ณ จังหวัดขอนแก่น
2532/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน / วรางคณา เขาดี / อโนดาษ์ รัชเวทย์ U2T for BCG ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2531/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 นงคราญ มหาวัง / จิณฑ์พินันท์ ประสานบุญเกษม / ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 4-8 กย.65 จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2530/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร U2T for BCG ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2529/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ และคณะ U2T for BCG ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2528/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ และคณะ U2T for BCG ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2527/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 มยุรี ชมภูงาม 4 กันยายน 2565 ณ ชุมชนบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2526/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ / พจนา มณฑีรรัตน์ U2T for BCG ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2525/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 สุกิจ ทองแบน 3 – 4 กันยายน 2565 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2524/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 สุโข เสมมหาศักดิ์ / ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ BCG (U2T for BCG) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2523/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2522/2565 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 - 4 กันยายน 2565 ณ อาคารโหลดบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
2520/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 ชาญวิทย์ คำเจริญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>