ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1142/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / พันธ์ลพ สินธุยา 23-25 พ.ค.65 ลงพื้นที่อบรมผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่
1141/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 17-19 พค.65 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นส์เซส กรุงเทพมหานคร
1140/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 25-28 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 ตุลยนุสรญ์ สุภาษา / ศศิภา มหาดิลก 21-22 พ.ค.65 อบรมออนไลน์
1138/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 14-16 พค.65 ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน
1137/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ
1134/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 12 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1133/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 12 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1132/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง 16 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1131/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 14-16 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1130/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 เสรี ปานซาง 13-14 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1129/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 13 พ.ค.65 ณ บ้านม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังวหัดเชียงใหม่
1128/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ 25 พ.ค.65 อบรมออนไลน์
1127/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ 20 พ.ค.65 อบรมออนไลน์
1126/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 เพียงตะวัน พลอาจ 14-16 พ.ค.65 ณ พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1125/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 13-16 พ.ค.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1124/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (Pre-University) ของนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 12 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1123/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับขวัญปวารณาตัวขอเป็นศิษย์ ของนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 12 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1122/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและลงนามสัญญารับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 12 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1118/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ปวีณา โฆสิโต 12 พค.65 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>