ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
544/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 กาญจนา ทองบุญนาค 28-31 มี.ค. 64 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา)
543/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 นริศรา วิชิต / ธัญญา ทะพิงค์แก 6-8 มี.ค. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาวิถีสมุนไพร)
542/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564
541/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 05 มี.ค. 2564 กัลทิมา พิชัย กองบริหารงานบุคคล
540/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 มี.ค. 2564 ชาตรี มณีโกศล / กัลทิมา พิชัย / สิริญา โพธิ์นาค / เจริญ จันทร์บาล / สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 13 มี.ค. 64 ราชภัฏเชียงราย (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ)
538/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 05 มี.ค. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผอ.สำนักงานอธิการบดี / ผอ.กองอาคารสถานที่ / ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล / เสาร์คำ เมืองแก้ว / ฯลฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล
535/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2564 พันธ์ลพ สินธุยา / ฐิติพงศ์ / ประพิชญา / ณัฐวัตร / ฯลฯ 4 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน)
534/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU และคณะกรรมการบริหารโครงการ CMRU SHOP (OUTLET & GALLERY) 04 มี.ค. 2564 พรพิมล / ไกรลาส / จินดาภา / นภมินทร์ / พลศรัณย์ / เอกพงศ์ / อรทัย / ฯลฯ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
533/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 04 มี.ค. 2564 จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ 21 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. (จัดอบรมฯ)
532/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2564 กมลรัตน์ แสนใจงาม / วิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ 10-11 มี.ค. 64 เมือง เชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน)
530/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 14-16 มี.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
529/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2564 มานพ ชุ่มอุ่น 20-21, 27-28 มี.ค. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการสร้างสรรค์คุณค่าแบรนด์)
528/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2564 พรสวรรค์ จันทะวงศ์ 8-11 มี.ค. 64 ราชภัฏนครสวรรค์ (อบรมการเขียนผลงานวิชาการ)
527/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2564 รุทธ ประวัง / สมศักดิ์ พรมจักร / สิริพร คืนมาเมือง / จารุวรรณ เพ็งศิริ / จีรธิดา / ชนิภา / ฐิติรัตน์ / ฯลฯ 10 มี.ค. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติ)
526/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์รายการผ้าม่าน จำนวน 216 ชุด เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม 04 มี.ค. 2564 ไกรสร / ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / สยาม / คนึง / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
525/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุรายการที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 864 ผืน เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม 04 มี.ค. 2564 ไกรสร / ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / สยาม / คนึง / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
524/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 4 รายการ พร้อมติดตั้ง 04 มี.ค. 2564 ไกรสร / ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / สยาม / คนึง / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
523/2564 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติ 04 มี.ค. 2564 พูนรัตน์ / เมธาสิทธิ์ / ดิศราพร / นภัสนันท์ / เพชรรัตน์ / วสวัตติ์ / สิทธิปัฐพ์ / สุภาภรณ์ / จิรวิทย์ / ฯลฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล
521/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 03 มี.ค. 2564 สำนักหอสมุด 29 มี.ค. - 13 มิ.ย. 64 (เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร)
520/2564 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 03 มี.ค. 2564 ธีรพงษ์ / คำแสน กองพัฒนานักศึกษา

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204] 205 [206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>