ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1769/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 25 ส.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1768/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 30-31 ส.ค. 64 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ)
1766/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 27-29 ส.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการสร้างนักศึกษา และชาวบ้านในจังหวัด)
1765/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 25-31 ส.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
1764/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2564 วรพจน์ โพธาเจริญ / รุ่งนภา จุลศักดิ์ 24 ส.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน/องค์ความรู้ จากการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตาเชื้อเพลิงชีวมวลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
1763/2564 ให้บุคลากรเป็นวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ 24 ส.ค. 2564 สุวลักษณ์ อ้วนสอาด 12 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1759/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 24-26,30 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1757/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 23 ส.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1756/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2564 กาญจนา สุระ 28-29 ส.ค. 64 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
1755/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2564 ศุภณิช / ศิโรช / ณฐรักษ์ 24-25 ส.ค. 64 ห้องประชุม โรงแรมธันยาอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ)
1753/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 2564 ใบชา วงศ์ตุ้ย 22-23 ส.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
1752/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 2564 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 23,27 ส.ค. 64 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ)
1751/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 20 ส.ค. 2564 ณัฐวุฒิ / เกื้อกูล 2-3,8 ก.ย. 64 (อบรมออนไลน์)
1750/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 20 ส.ค. 2564 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 6-16 ก.ย. 64 (อบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทสุกร รุ่นที่ 26)
1749/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 20 ส.ค. 2564 วรมรรณ นามวงค์ กองบริหารงานบุคคล
1747/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2564 สุพจน์ บุญแรง / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล 26 ส.ค. 64 พื้นที่ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินการตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
1746/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2564 วสินธ์ สมสายทอง 19-20 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา)
1743/2564 แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 18 ส.ค. 2564 ปรารถนา มินเสน / พิชญ์สินี ชมภูคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1742/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปฏิบัติการครูมืออาชีพ (Processional Teacher Workshop) 18 ส.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
1741/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 2564 ปภัส / จุฑารัตน์ / ธนะดี 20,27 ส.ค. 64 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรม

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] 86 [87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>