ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
588/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 09 มี.ค. 2564 ณัฐนันท์ โสภา 13 มี.ค. 64 (หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT)
587/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ ฉันท์รัตนโยธิน 17-20 มี.ค. 64 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ (อบรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ)
586/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 09 มี.ค. 2564 ไกรสร / ศิริเพ็ญ / อุทัย / ภาณุพงศ์ / เกรียงศักดิ์ / ถนัด / คนึง / เกษตร / ธราธร / ธนทรัพย์ / ประพันธ์ กองการพัสดุ
585/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 09 มี.ค. 2564 อนุวัติ ศรีแก้ว / จิตติคุณ นิยมศิริ / กนกวรรณ พีรพงศ์เดชา / กมลวัน สังสีแก้ว 11-12 มี.ค. 64 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ (หารือข้อราชการ)
584/2564 แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 มี.ค. 2564 นิมิต วุฒิอินทร์ / ณัฐพร จาดยางโทน / เสกสรร ท้าวทุมมา กองบริหารงานบุคคล
583/2564 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ 09 มี.ค. 2564 ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ / ชไมมน ศรีสุรักษ์ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ กองบริหารงานบุคคล
582/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 มี.ค. 2564 นิมิต วุฒิอินทร์
581/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เพิ่มเติม) 08 มี.ค. 2564 สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์
580/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2564 ปรารถนา มินเสน 7-9 เม.ย. 64 กรุงเทพฯ (อบรม Excel Advance)
579/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2564 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี / ครองจิต วรรณวงศ์ / มัตติกา ฝั้นมงคล 11, 12 มี.ค. 64 บ้านโฮ่ง ลำพูน (วิทยากรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่)
578/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2564 พิมพวัฒน์ / มะลิวัลย์ / วรางคณา / วรรณลักษณ์ 20 มี.ค. 64 แม่แจ่ม เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน)
577/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2564 กัลทิมา / วัชรี / ทัตพร / วิมลรัตน์ / อัครสิทธิ์ / กิตติศักดิ์ / ศรัณย์ / ณัฐธิดา / รุ่งนภา / ฯลฯ 20 มี.ค. 64 พร้าว เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการเรียนการสอน)
576/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2564 หทัยทิพย์ สินธุยา / ณัฐภัทร ลีรพันธุ์ / นรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ / วันวิเศษ อภิชาติ 10 มี.ค. 64 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า)
575/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2564 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 25-28 มี.ค. 64 ราชภัฏศรีสะเกษ (ประชุมประเมินผู้บริหาร)
574/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2564 อรทัย อินตา 12 มี.ค. 64 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (วิพากษ์หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
573/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 08 มี.ค. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผอ.สำนักงานอธิการบดี / ผอ.กองอาคารสถานที่ / ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล / เสาร์คำ เมืองแก้ว / ฯลฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล
569/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 ปภากร สุทธิภาศิลป์ / อภิรดา พรปัณณวิชญ์ / อักษรา บุษบรรณ์ / ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ 18 มี.ค. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาการผลิตมะแขว่น)
568/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 26-29 พ.ค. 64 กระบี่ (ประชุมวิชาการและงานวิจัย)
567/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 12 มี.ค. 64 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (วิพากษ์หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
566/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา / วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / ปัทมา รัตนกมลวรรณ 12-14 มี.ค. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเเศรษฐกิจฯ)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202] 203 [204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>