ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2770/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคางานปรับปรุงถนนแอสฟัลคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1200 เมตร (สายทาง ศมร.20) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2564 กองการพัสดุ
2763/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 29 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย
2759/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 29 ธ.ค. 2564 นนทกฤต ผัดวัง
2758/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 2564 พรสวรรค์ จันทะวงศ์ / นิรุตร์ แก้วหล้า / ปรัชญา พรหมสุรินทร์ / อิศรากร พลวัลย์ / นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 14-18 ก.พ.65 ประกวดแข่งขันดนตรี ออนไลน์
2755/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 ธ.ค. 2564 ดวงเดือน เทพนวล
2754/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเลขานุการและการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 28 ธ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2753/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 2564 เอกพงษ์ ดวงดาย นิเทศ
2752/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 2564 วิเชษฐ์ สิงห์โต / ปรารถนา มินเสน นิเทศ
2751/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 29 ธ.ค.64 และ 5 ม.ค.65 บริการวิชาการ ณ ดอยหล่อ
2745/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 ปิยวดี นิลสนธิ 5-6, 12-13,19 ก.พ.65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2744/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 ปิยวดี นิลสนธิ 20-21, 27-29 ม.ค.65 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2743/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 รัชพล สัมพุทธานนท์ 31 ธ.ค.64-4 ม.ค.65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2742/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 จตุพร เสถียรคง ลงพื้นที่ อพ.สธ. ตำบลสะลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2741/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 กันยารัตน์ รินศรี นิเทศ
2740/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 จักรินรัฐ นิยมค้า นิเทศ
2739/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / สุพจน์ บุญแรง / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล / โสมนัส พันธุ์พืช 27-28 ธ.ค.64
2738/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครู(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 27 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2737/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครู(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2733/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 แสงพยอม พรมมิเทศ / จรรยา มาแก้ว 5-6 ก.พ.65 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000
2732/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / จันทรา แซ่ลิ่ว / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 28-30 ธ.ค.64 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] 108 [109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>