ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
519/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2564 พุทธมน สุวรรณอาสน์ / อัมพวา รินสินจ้อย / จันทนา พรมเสน / สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / สถาพร อินทรส 29 มี.ค.-1 เม.ย. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (โครงการบริหารความเสี่ยงฯ)
518/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2564 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 20, 21, 27, 28 มี.ค. 64 เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการแนวทางการสร้างการรับรู้)
517/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2564 วิชญา มาแก้ว / วาทินี คุ้มแสง / ปราณวรา / อินทิรา / ธัญรดา / ฯลฯ 6-7 มี.ค. 64 สุโขทัย (ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์)
516/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2564 จตุพร เสถียรคง 6, 8, 11, 13, 16 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน)
515/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2564 สุวลักษณ์ อ้วนสอาด 16-19 มี.ค. 64 ราชภัฏอุตรดิตถ์ (วิทยากรการพัฒนาชุมชนยุคไทยแลนด์ 4.0)
514/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2564 สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ / สายบัว เข็มเพ็ชร 8-10 มี.ค. 64 สุพรรณบุรี นครราชสีมา (นิเทศ)
513/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2564 วลัยพร สุพรรณ / กัลยา ใจรักษ์ 11-15 มี.ค. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล)
512/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2564 วรพจน์ โพธาเจริญ / รุ่งนภา จุลศักดิ์ / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ 6-7 มี.ค. 64 อมก๋อย เชียงใหม่ (โครงการติดตามตรวจสอบฯ)
508/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 ชาญ ยอดเละ 4 มี.ค. 64 จอมทอง เชียงใหม่ (กิจกรรมสอนทำอาหาร)
507/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 ปิยวดี นิลสนธิ / รัตนมณี / นภสร / วิรินทร์ญา / ฯลฯ 4 มี.ค. 64 สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน)
506/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 ชวิศ จิตรวิจารณ์ / ชลธิชา / ณัฐลิตา / เพ็ญพิชชา / สุทธิดา / เสาวคนธ์ / มานิตา / สุทธิพงศ์ / ทักษพร / เจนจิรา 3 มี.ค. 64 สวนพฤกษศาสตร์ แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
505/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ / แตงโม / กะมุยพอ / ณยา / ธนกฤต / นนทสิทธิ์ / ฯลฯ 3-4 มี.ค. 64 ดอยสะเก็ด สันทราย เชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)
504/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 ทิตา สุนทรวิภาต / อภิรดา พรปัณณวิชญ์ 2 มี.ค. 64 เวียงหนองล่อง ลำพูน (ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ)
503/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 สมศักดิ์ / สุชีวัน / รตานรี / พงษ์สวัสดิ์ / ภควดี 3 มี.ค. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร)
502/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 วาทินี คุ้มแสง / อรรคพล สาตุ้ม / ฯลฯ 2 มี.ค. 64 สันกำแพง เชียงใหม่ (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้)
501/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 นราธิป ปากหวาน / เจริญ จันทร์บาล 4 มี.ค. 64 พิษณุโลก (ติดต่อนายกสภามหาวิทยาลัย)
500/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 4-6 มี.ค. 64 แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการศึกษาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์)
499/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 02 มี.ค. 2564 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์
498/2564 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 02 มี.ค. 2564 ภาณุพัฒน์ / สายฝน / จิราภรณ์ / ภาคภูมิ / ชาญวิทย์ / อโนดาษ์ / วรางคณา / พัชรนันท์ / ฤดีวรรณ / ฯลฯ บัณฑิตวิทยาลัย
497/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2564 ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด / กนกพรรณ / กฤติกาญจน์ / ชิชญา / ณัธธยาน์ / ณิชากร / ธัญลักษณ์ / ฯลฯ 3 มี.ค. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205] 206 [207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>