ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2595/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ย. 2565 ศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส / ภาคภูมิ ทะนุนี 5-6 กย.65 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม
2594/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ย. 2565 วัชรงค์ วงศนุรักษ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2591/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 ก.ย. 2565 กฤษฎา บุญชม / สำเนา หมื่นแจ่ม 7-9 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2590/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ย. 2565 ปิยวดี นิลสนธิ 6-7 กันยายน 2565 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2589/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ย. 2565 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี / ประธาน คำจินะ U2T for BCG ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2588/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 ก.ย. 2565 ดวงใจ เนตรตระสูตร / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ และคณะ / ชำนาญ จันทร 6 กย.65 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่
2587/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 ก.ย. 2565 งามนิจ แสนนำพล / สุนิศา เฟรนเซิ้ล / มณวิภา ยาเจริญ และคณะ ลงพื้นที่ ณ สุโขทัย พิษณุโลก อยุธยา กรุงเทพ รอบที่ 1 -2
2586/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ย. 2565 วีระยุทธ สุภารส และคณะ 12-14 กย.65 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ เส้นทางแพร่-น่าน
2585/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 ก.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2584/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 05 ก.ย. 2565 นิดา พรินทรากุล / ลวัณรัตน์ บูทะ และคณะ
2583/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ นำ้ดื่ม จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05 ก.ย. 2565 กองการพัสดุ
2581/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ย. 2565 จินตนา อินภักดี วิทยากร U2T ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังวหวัดเชียงใหม่
2574/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2565 วรางคณา เขาดี / พสุ ปราโมกข์ชน / อโนดาษ์ รัชเวทย์ U2T for BCG ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2573/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ และคณะ 3-4 กย.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2572/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2565 อุรพล แดนโพธิ์ / วทัญญู ศรีอุทัย และคณะ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย / ชำนาญ จันทร 3 กย.65 ณ ร.ร.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2571/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และคณะ U2T for BCG ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2568/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 งามนิจ แสนนำพล / สุนิศา เฟรนเซิ้ล / จารุณี ศรีบุรี U2T for BCG ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2567/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 ภานุพงษ์ หมั่นขีด นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2566/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2565/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>