ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2695/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ อาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 22 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
2694/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 2564 ธฤษ เรือนคำ นิเทศ
2693/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 22 ธ.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 22-23 ธ.ค.64 ประชุมวิชาการออนไลน์
2691/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / นักศึกษาปริญญาเอก 23-24 ธ.ค.64 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2690/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 22 ธ.ค. 2564 ภาณุพัฒน์ ชัยวร 22-23 ธ.ค.64 ประชุมวิชาการออนไลน์
2689/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 2564 ประทานพร สุรินต๊ะ 22-24 ธ.ค.64 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2684/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2565 21 ธ.ค. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2682/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกาา 2565 21 ธ.ค. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล
2681/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 2564 ภูริวัจฐ์ ชีคำ / วีระยุทธ สุภารส / อันสุดารี กันทะสอน / วณีวัลยา สุภาษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
2680/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมรับเสด็จฯ
2676/2564 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 วรารัตน์ หมดดู / พรกนก สิงหธนากร 7-8 ม.ค.65 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ กระทรวงศึกษาธิการ
2675/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 คนึง กาบกันทะ / สามารถ วงค์สุวรรณ์ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / เจษฎา คำโพธิ์ 26-28 ธ.ค.64 ตรวจงานก่อสร้างงวดที่ 11 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2674/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 พรสวรรค์ จันทะวงศ์ นิเทศ
2673/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 จุฬาวลี มณีเลิศ นิเทศ
2672/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 อรนุช พันโท นิเทศ
2671/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 กาญจนา ขัติทะจักร์ นิเทศ
2670/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 วิชญา มาแก้ว นิเทศ
2669/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 รสลิน เพตะกร นิเทศ
2668/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 พรวนา รัตนชูโชค นิเทศ
2667/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 อโนดาษ์ รัชเทย์ 22-23 ธ.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112] 113 [114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>