ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2089/2564 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายและถอนเงิน กองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 14 ต.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
2088/2564 ยกเลิกคำสั่ง 14 ต.ค. 2564 งานนิติกร รอลงนาม
2087/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ต.ค. 2564 สุดารัตน์ แสงแก้ว / กุสุมา สีดาเพ็ง 21-23 ต.ค. 64 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2086/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ต.ค. 2564 มัทนา อินใชย / สุดารัตน์ แสงแก้ว 15-16 ต.ค. 64 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2081/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ต.ค. 2564 สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร / ภควดั โอสถาพร / เสาวลักษณ์ เรืองศรี / พงษ์ศสวัสดิ์ เปรมเพ็ชร / อธิวัฒน์ วังใหม่ / จิรสันต์ คำคุณ / วิทยา มาบุญธรรม / จาตุรนต์ สมบุนไชย / รตานรี สุทธิพงษ์ / พงษ์ชนะ ชุติมา ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2076/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 2564 ทิตา สุนทรวิภาต 22 ต.ค.64 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2075/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล 16-17 ต.ค.64 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2074/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง 17-18 ต.ค.64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2073/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 12 ต.ค.64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2072/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 11, 22, 27 ต.ค.64 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2071/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ศศิธร ใสปา / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 11 ต.ค.64 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2070/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 11, 13 ต.ค.64 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2068/2564 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบรรณาธิการจัดทำวารสารวิชาการ "วารสารพิฆเนศวร์สาร" 11 ต.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2066/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 2564 ชุติวลัญชน์ / สุโข 12-18,22-28 ต.ค. 64 (โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนฐานความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
2065/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 37 ชุด 11 ต.ค. 2564 กองการพัสดุ
2064/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ต.ค. 2564 กองการพัสดุ
2063/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะชุดโคมไฟพร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลัง 11 ต.ค. 2564 กองการพัสดุ
2058/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 ต.ค. 2564 ชาตรี / วัชรพงษ์ / ศุภฤกษ์ / ชาญ / อัตถ์ / ศิริเพ็ญ / นราธิป / สยาม / ภาคภูมิ / เจริญ / พรพิมล 9 ต.ค. 64 จังหวัดพิษณุโลก (ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอละร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
2057/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ต.ค. 2564 กัลทิมา พิชัย / กฤษฎา / นภารัตน์ / วัชรี / กิตติศักดิ์ / อภิสิทธิ์ / วิภาวี / ธนัช / วีระยุทธ / ณัฐญาย์ และคณะ 8-9 ต.ค. 64 วัดทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอละร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
2051/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีหัวหน้างาน 07 ต.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76] 77 [78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>