ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1428/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 อรทัย คำสร้อย 6,13 ก.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1427/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 รุ่งนภา ทากัน 7,8,9 ก.ค. 64 และวันที่ 4-6,25-27 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1426/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ 7,8,14,15,21,22 ก.ค. 64 วันที่ 4,5,11,18,19,25 ส.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1425/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 จตุพร เสถียรคง 12-13 ก.ค. 64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นของผู้นำชุมชนตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
1424/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 วลัยพร สุพรรณ / และนักศึกษา 4-5,11-12 ก.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง ก่ารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการตลาดดิจิทัลของข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าใหม่ทางการพาณิชย์))
1423/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 จันทร์สุดา คำขัติ 14,21 ก.ค. 64 พื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)
1422/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 ทัตพร / พงษ์พันธุ์ / อ้อมหทัย / รุ่งนภา / อติณัฐ 3-4 ก.ค. 64 บ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดม่ฮ่องสอน (โครงการบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
1421/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 ไชยเชิด ไชยนันท์ 3-4 ก.ค. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
1420/2564 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15 03 ก.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา
1419/2564 แต่งตั้งประธานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 03 ก.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี
1418/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 เจนจิรา อาษากิจ 3-4,17-18 ก.ค. 64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)
1417/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 วีรพงษ์ จันทะชัย 2,9,16 ก.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1416/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 เสริมศักดิ์ อาษา 2-3 ก.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ส่งมอบเตาชีวมวลให้โรงเรียนฯ)
1415/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 อภิสิทธิ์ / สุรศักดิ์ / ธนัช / วีระยุทธ / ปิยะณัฐ / อัณณชญากร 3-4,10-11,17-18,26-27 ก.ค. 64 อำเภอไชยปราการ สะเมิง ดอยเต่า ฮอด (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
1414/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับพัฒนานักศึกษาหอพักสายครู ปีการศึกษา 2464 02 ก.ค. 2564
1413/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 2-3 ก.ค. 64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากยางนา)
1412/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 12 ก.ค. 64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงดาว เบฟเวอเรจ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1411/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา / วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 14-15,14-16 ก.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
1410/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 9 ก.ค. 64 บริษัท เกรเทอร์ ฟู้ด จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1409/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 อัตถ์ / กุลิสรา / นิราภรณ์ / นักสิทธิ์ / สุพรรณิการ์ / ภัทธนาวรรณ์ / ธีรพงศ์ / ธัญวรรณ์ / เกตุนภา / โสมนัส 2 ก.ค. 64 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน (แนะแนวการศึกษาต่อฯ)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>