ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
355/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 วสินธ์ สมสายทอง 10-11, 16-17 กพ.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
354/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 รณวีร์ พาผล 12-13 กพ.65 ณ วัดวิเวกวนาราม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
353/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 มุจลินท์ แปงศิริ 17-18 กพ.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
352/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 10 ก.พ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
350/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 10 ก.พ. 2565 17-18 กพ.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
349/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมมาพุทธานนท์ / ปิยวดี นิลสนธิ / ปัทมา รัตนกมลวรรณ 13-15 กพ.65 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
348/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 10 ก.พ. 2565 ประภัสสร ขาวงาม / จารุณี อินต๊ะสอน 27 กพ.64 อบรมออนไลน์
347/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 22-25 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
346/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 10 ก.พ. 2565 ดารารัตน์ ศิริลาภา 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
345/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 ปิยวดี นิลสนธิ 14 กพ.65 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
344/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์ 13, 15-16 กพ.65 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่
343/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 นิโลบล วิมลสิทธิชัย / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 14-16 กพ.65 ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
342/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 10 ก.พ. 2565 สุกัญญา แก้ววรรณ 23 กพ.65 ประชุมออนไลน์
341/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 10 ก.พ. 2565 วิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์ 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
340/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ศศิธร ใสปา / ไพรฑูรย์ เหล่าดี / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 23 กพ.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
339/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 10 ก.พ. 2565 พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ 19,20 มีค.65 อบรมออนไลน์
338/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 11-13 กพ.65 ณ จังหวัดเชียงราย
337/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวณ 12-15 กพ.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
334/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 ก.พ. 2565 ศุภชัย / จินตนา / และนักศึกษา 9-10 ก.พ. 65 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)
333/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.พ. 2565 รัฐพรรณ สินติโนทัย 9 กพ.65 ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วิทยากร)

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>