ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1506/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 อาทิตยา ผิวขำ 12-15 ก.ค. 64 23-24,26-27 ส.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1505/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 19,21 ก.ค. 64 วันที่ 16,18 ส.ค. 64 และวันที่ 15,20 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1504/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 อรทัย อินตา 19,21 ก.ค. 64 วันที่ 16,18 ส.ค. 64 และวันที่ 15,20 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1503/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 วชิรนนท์ แก้วตาปี 19-23 ก.ค. 64 วันที่ 2-6,23-27 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1502/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยกุล 24-26 ก.ค. 64 บ้านสวนกาแฟรีสอร์ท อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1501/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 ปวีณ์ธิดา ผ่อนจัตุรัส เดือนสิงหาคม 2564-เมษายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3)
1496/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะครุศาสตร์ 09 ก.ค. 2564 ศศิธร / ภูเบศ / วชิรา / สิรินทร์นิชา / สายฝน / พิมพ์ทอง / ณัฐิยา / ศิริมาศ / ธนะดี / ศศิพินต์ / สุเทพ / สมเด็จ คณะครุศาสตร์
1495/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 ก.ค. 2564 สัญญา สะสอง / นิมิต วุฒิอินทร์ 9-10 ก.ค. 64 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นประธานตรวจสอบวิทยานิพนธ์และพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์)
1494/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ค. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 9-10,24-26 ก.ค. 64 หมู่บ้านพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
1493/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ค. 2564 พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร 9,12,14,16,19,21,23,30 ก.ค. 64 วันที่ 2,4,6,11 ส.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1492/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 09 ก.ค. 2564 ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ 10 ก.ค. 64 (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ)
1490/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 09 ก.ค. 2564 นิโลบล / กันยารัตน์ / สุทธินันท์ / สุจิรา / ทัศวรรณ / พิมพ์รำไพ บัณฑิตวิทยาลัย
1489/2564 คณะกรรมการดำเนินงานติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2564 กองนโยบายและแผน
1488/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ค. 2564 ภาณุพัฒน์ ชัยวร 14,15,16,22,23 ก.ค. 64 วันที่ 4,5,6,11,13,18,20,25,26,27 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1487/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ค. 2564 ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ 3,4,6,24,25,27 ส.ค. 64 และวันที่ 21,22,24 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1486/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ค. 2564 จุฑามาศ สุขแยง 4,6,18,20,25,27 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1485/2564 แก้ไขคำสั่ง 09 ก.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1484/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 ก.ค. 2564 ชยานนท์ / ศศิธร / ธิดารักษ์ / นิธิพัฒน์ / ประเสริฐ 12 ก.ค. 64 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ระบบอัจฉริยะเพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการสาธิตการทำเครื่องฟอกอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5)
1483/2564 แก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) 08 ก.ค. 2564 กัลทิมา พิชัย กองบริหารงานบุคคล
1482/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 08 ก.ค. 2564 สุทธินันท์ / ปภัส / สุจิรา / วาสนา / สายฝน / กิตติ์นันท์ / ปิยวดี / รัชฎาภรณ์ / ฐิติกา / เสาวนีย์ สำนักหอสมุด

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] 95 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>