ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
434/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2565 วาทินี คุ้มแสง 21 กพ.65 ทัศนศึกษาในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
432/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 20, 26-27 กพ.65 ณ โรงเรียนบ้านเมืองกื๊ด ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
431/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 2565 ทิตา สุนทรวิภาต 20 กพ.65 ณ หมู่บ้านพระบาท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
430/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 23-25 กพ.65 ณ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
429/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 2565 ชาตรี มณีโกศล / ถนัด บุญชัย / กัลทิมา พิชัย / ศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส / นราธิป ปากหวาน / หทัยพร วังพฤกษ์ / เจริญ จันทร์บาล / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 23-24 กพ.65 ณ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
428/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวณ 20, 28 กพ.65 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.65)
424/2565 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ก.พ. 2565 เจติพัทธ์ เปี่ยมจำรัสกุล คณะวิทยาการจัดการ
422/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 18-20,22 กพ.65 ณ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.65)
420/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2565 เกียรติภูมิ นามวงค์ 25-27 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
419/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 18 ก.พ. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 24-25 กพ.65
418/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2565 คะนอง ธรรมจันตา 22-28 กพ.65 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
417/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2565 นริศรา วิชิต / ธัญญา ทะพิงค์แก 19-20 กพ.65 ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
416/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2565 สายหยุด มูลเพ็ชร์ 20 กพ.65 ณ อบต.โป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
415/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2565 นรารัตน์ จิวาลักษณ์ 19-20 กพ.65 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
414/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2565 ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ ทัศนศึกษา ณ ภาคกลาง
413/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ คณะกรรมการรตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2565 ศศิพินทุ์
411/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 17 ก.พ. 2565 นราธิป ปากหวาน / ปราณิศา จันทร์มา 17-19 กพ.65 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
410/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 17 ก.พ. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรายาลักษณ์ 17-19 กพ.65 รับฟังวิสัยทัศน์และคัดเลือกฯ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
409/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 17 ก.พ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
408/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 17 ก.พ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] 95 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>