ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
235/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 ดิเรก อินจันทร์ / ภวัต ณ สิงห์ทร / วรวิทย์ ผัดเป้า / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 9-11 ก.พ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
234/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทรคณบดีคณะครุศาสตร์ 02 ก.พ. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ 8-10 ก.พ.65 ณ จังหวัดนครพนม
233/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ อาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 02 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์
232/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.พ. 2565 ประนอม ลำงาม 2 กพ.65 นิเทศ
231/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.พ. 2565 สุพจน์ บุญแรง 1-2 ก.พ.65 ณ แม่ฮ่องสอน
230/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 01 ก.พ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 กพ.65 ณ เอกะ แฮปปี้ฟาร์ม
229/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.พ. 2565 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตรวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ ลงพื้นที่อำเภอสพเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
228/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 01 ก.พ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
227/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2565 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
223/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 01 ก.พ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3-5 ก.พ.65 ณ โป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
222/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.พ. 2565 รณวีร์ พาผล ลงพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
221/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.พ. 2565 ถนัด บุญชัย / เกษม กุณาศรี / บุญรอด พวงลังกา
219/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวณ 1-2 ก.พ.65 ณ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
218/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 2565 ขจร ตรีโสภณากร 31 มค.-28 กพ.65 ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลหญิงทีมชาติไทย
216/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 2565 พรรณรัตน์ บุญกว้าง 2 ก.พ.65 นิเทศ
215/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 2565 อุรพล แดนโพธิ์ / วทัญญู ศรีอุทัย 2 ก.พ.65 นิเทศ
214/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 2565 อุรพล แดนโพธิ์ / วทัญญู ศรีอุทัย 2 ก.พ.65 นิเทศ
213/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 2565 วทัญญู ศรีอุทัย 1 ก.พ.65 นิเทศ
212/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1-7 ก.พ.65 ไบเทค บางนา กทม.
211/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ชุดโคมไฟ พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลัง (ครั้งที่ 2) 31 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>