ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2246/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักหอสมุด 04 พ.ย. 2564 วาสนา สันติธีรากุล / สุทธินันท์ ชื่นชม 5-9 พ.ย.64
2245/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 พ.ย. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 12, 14-15, 19, 21-22 พ.ย.64 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2244/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 พ.ย. 2564 วิทญา ตันอารีย์ 5 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
2243/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 พ.ย. 2564 สุดารัตน์ แสงแก้ว / มัทนา อินใชย / เจิมขวัญ รัชชุศานติ / ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ 4-7 พ.ย.64 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2242/2564 แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 พ.ย. 2564 อนุพงษ์ กองงาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2241/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 04 พ.ย. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
2237/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ย. 2564 ภัทรภร ตาไชยวงค์ 10 พ.ย.64 สำนักงานประกันสังคม
2236/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 03 พ.ย. 2564 วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
2235/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก 03 พ.ย. 2564 สำนักงานอธิการบดี
2227/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา ราชการแม่ฮ่องสอน
2226/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 19-23 พ.ย.64 ราชการแม่ฮ่องสอน
2225/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 6-14 พ.ย.64 ราชการแม่ฮ่องสอน
2224/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ละชั้นปีที่ย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์แม่ริม 02 พ.ย. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2223/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการกำกับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกาาโดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปีงบประมาณ 2565 02 พ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา
2222/2564 ให้บุคลากรและนัศึกษาเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 2 พ.ย.64 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2221/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 พ.ย. 2564 ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล / ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ / ประทานพร สุรินต๊ะ 25-26 ต.ค. อบรมออนไลน์ Digital HR Forum 2021
2220/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 ณัฐกร วิทิตานนท์ 11-12 พ.ย.64 จังหวัดกาญจนบุรี
2219/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 9-11 พ.ย.64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2218/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / สุรศักดิ์ สิงห์สา / ธนัช ยอดดำเนิน / วีระยุทธ สุภารส 6-7,13-14,20-21,27-28 พ.ย.64 อำเภอไชยปราการ อำเภอสะเมิง อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2217/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 3,5-6,10,12-13,17,19-20,24,26-27 พ.ย.64 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143] 144 [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>