ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
375/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 2565 จักรินรัฐ นิยมค้า 12-13 ก.พ. 65 สำนักโบราณคดี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
374/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 2565 บุษราภรณ์ / ชนินทร์ และนักศึกษา 13-17 ก.พ. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (เข้าร่วมการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
373/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 2565 กมลวรรธ สุจริต และนักศึกษา 12 ก.พ. 65 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการฯ)
372/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติณัฐ จรดล 12-13 ก.พ. 65 บ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยฯ)
371/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยาการอบรมออนไลน์ คณะครุศาสตร์ 12 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์
370/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 2565 ชวิศ จิตรวิจารย์ และนักศึกษา 11 ก.พ. 65 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (เตรียมความพร้อมปี 1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
369/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 2565 สุรชัย / ชัยวิชิต / ภาณุพงศ์ / จักรินทร์ 11-12 ก.พ. 65 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565)
368/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 2565 วิศนี / กุลิสรา / นิราภรณ์ / ณัฐวุฒิ 11-13 ก.พ. 65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัย)
366/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 2565 สุรเดช ลุนิทรานนท์ บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่ิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
365/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 2565 อันสุดารี กันทะสอน / ศรัญญู มูลน้ำ 14-18 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
363/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 11 ก.พ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
362/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 2565 ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ / พิชาพร โอภาศ 11 กพ.65 ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
361/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / ปวีณ์ธิดา ผ่อนจัตุรัส 17-18 กพ.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
360/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 10 ก.พ. 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพิ่มเติม
359/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 คนึง กาบกันทะ / สามารถ วงค์สุวรรณ์ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 14-16 กพ.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
356/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 10 ก.พ. 2565 ณัฐธิดา สุภาหาญ 11-12 ก.พ. 65 (นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ต่อความหลากชนิดของนกในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่)
355/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 วสินธ์ สมสายทอง 10-11, 16-17 กพ.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
354/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 รณวีร์ พาผล 12-13 กพ.65 ณ วัดวิเวกวนาราม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
353/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 2565 มุจลินท์ แปงศิริ 17-18 กพ.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
352/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 10 ก.พ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 41 [42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>