ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2455/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 30 พ.ย.-3 ธ.ค.64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2454/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / มัทนา อินใชย / พนิดา สัตโยภาส 26,30 พ.ย., 4 ธ.ค. 64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2453/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / กมลณัฏฐ์ พลวัน / รจนกร แบ่งทิศ 28 พ.ย.,6 ธ.ค. 64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2452/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 อุไร ไชยเสน / พรรณรัตน์ บุญกว้าง / ชยภัทร พุ่มจันทร์ 28-30 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2451/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 27-28 พ.ย.64 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2450/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 พงษ์พันธุ์ สีฬหเกรียงไกร 27-28 พย.64 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2449/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 กมลทิพย์ คำใจ / วิภาวี ศรีคะ / วิไลพร ไชยโย 26-28 พ.ย.64 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
2446/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับนักศึกาาผ่านระบบออนไลน์ด้วย Facebook Live 26 พ.ย. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล
2445/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 26 พ.ย. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 2-4 ธ.ค.64 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2444/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ 27-28 พ.ย.,11-12,18-19,21,23,25-26 ธ.ค.64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2443/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 มนัส สุวรรณ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 26-27 พ.ย.64 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2442/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 สุดารัตน์ แสงแก้ว / มัทนา อินใชย / ศุภณิช จันทร์สอง 26-28 พ.ย.64 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2441/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย 26 พ.ย. 2564 ณัฐกานต์ ขันไชย
2440/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 25 พ.ย. 2564 ศันทนี คุณชยางกูล / แสงจันทร์ เกษากิจ / มนทกานต์ เมฆรา 25-26 พ.ย.64 อบรมออนไลน์
2439/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 2564 อรทัย อินตา 25 พ.ย.64 ประชุมฯ รร.คุ้มภูคำเชียงใหม่
2438/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 25 พ.ย. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2437/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 25 พ.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2436/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 25 พ.ย. 2564 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 25-26 พ.ย.64 ผ่านการอบรมออนไลน์
2435/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / นงคราญ มหาวัง / ชลธิดา บุญยิ่ง / จิณฑ์พินันท์ ประสานบุญเกษม / ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 2-12 ธ.ค.64 คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจฯในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2434/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 2564 ภาคภูมิ ทะนุดี 22-24 ธ.ค.64 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120] 121 [122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>