ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1777/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2566 วิระภรณ์ ไหมทอง 6-8 มิย.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1776/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2566 ฐากูร ข่าขันมะลี และคณะ 6-7 มิย.66 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
1775/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2566 วิทญา ตันอารีย์ 6-7 มิย.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1774/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2566 มยุรี ชมภูงาม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/65
1773/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งตลาดชุมชนท้องถิ่น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม 06 มิ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1772/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2566 นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ 24-25 มิย.66 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1771/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2566 จินตนา อินภักดี / จิราพร ชุม๙ิต / ศิริจันทร์ อุปาละ 8 มิย.66 ณ บริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยี
1763/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 สุภัทรา คำหม่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66
1762/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 งามนิจ แสนนำพล 6-13 มิย.66 ณ ประเทศฝรั่งเศส
1760/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 อรทัย อินตา/คะเณยะ อ่อนนาง และคณะ 8-10 มิย.66 ณ โรงแรม Holiday Garden
1759/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 วินยาภรณ์ พราหมณโชติ 5-9 มิย.66 ณ ราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค เชียงใหม่
1758/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 มัทนา อิใชย / อุไร ไชยเสน / สุดารัตน์ แสงแก้ว 5-7 มิย.66 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัด นครปฐม
1757/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 ณัฐธิดา สุภาหาญ 4-5 มิย.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1756/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 จุฑามาส สุขแยง 4-5 มิย.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1755/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 มิ.ย. 2566 สัญญา สะสอง / ณัฐพร จาดยางโทน ลงพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1754/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 มิกิ กัณณะ / อโนดาษ์ รัชเวทย์ 3-5 มิย.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1753/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 สุรเดช ลุนิทรานนท์ 3-6 มิย.66 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1752/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 ใบชา วงศ์ตุ้ย และคณะ 2 มิย.66 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1751/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 ลัดดา ประสพสมบัติ 2, 8 มิย.66 ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1750/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2566 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ / ดวงใจ เนตรตระสูตร 2-5 มิย.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พบทั้งหมด 7468 รายการ รวมทั้งหมด 374 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 67 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374] หน้าถัดไป>>