ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1150/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล 27-29 พ.ค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
1149/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 อนิรุทธิ์ รักสุจริต 27-29 พ.ค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
1148/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 มานพ ชุมอุ่น 27-28 พ.ค.65 ณ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1147/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ธัญญา ทะพิงค์แก 24-28 พ.ค.65 ณ ศูนย์ฯไบเทค กรุงเทพมหานคร
1146/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ
1145/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 วรเชษฐ สมมะณี 18-20 พค.65 การประชุมวิชาการออนไลน์
1144/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 จักรพงศ์ เตี้ยมมี / สุภาลิน เตี้ยมมี / ชนินาถ จันทร 18-20 พค.65 การประชุมวิชาการออนไลน์
1143/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 สุกิจ ทองแบน 13-16 พ.ค.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1142/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / พันธ์ลพ สินธุยา 23-25 พ.ค.65 ลงพื้นที่อบรมผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่
1141/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 17-19 พค.65 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นส์เซส กรุงเทพมหานคร
1140/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 25-28 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 ตุลยนุสรญ์ สุภาษา / ศศิภา มหาดิลก 21-22 พ.ค.65 อบรมออนไลน์
1138/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 14-16 พค.65 ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน
1137/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ
1134/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 12 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1133/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 12 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1132/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง 16 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1131/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 14-16 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1130/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 เสรี ปานซาง 13-14 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1129/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 13 พ.ค.65 ณ บ้านม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังวหัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 67 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>