ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
252/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา โครงการการถ่ายทอดวัฒนธรรม
251/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา โครงการสานสืบศิลป์
250/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 กพ.65 พิพิธภัณฑ์ฯพื้นที่สูง (หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา)
248/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / จันทรา แซ่ลิ่ว 14-16 ก.พ.65 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
247/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 ศิโรช แท่นรัตนกุล 28 กพ.65-4มีค.65 ลงพื้นที่วิจัย ณ กรุงเทพมหานคร
246/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 13 ก.พ.65 อำเภอดอยหล่อ
245/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาการจัดการธุรกิจการบิน 02 ก.พ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ
244/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร / นิราภรณ์ ชัยวัง / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย นิเทศ นักศึกษาสหกิจ
243/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 ภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า / ตุลยนุสรญ์ สุภาษา / กิตติรัตน์ พจน์ไตรทพิย์ 2-3 กพ.65 จังหวัดพิจิตร
242/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 ดุษฎี รังษีชัชวาล นิเทศ
241/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 02 ก.พ. 2565 ปราณิศา จันทร์มา / พัชรินทร์ สมพุฒิ 9 ก.พ.65 อบรมออนไลน์
240/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 กฤษฎา บุญชม 8-10 ก.พ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
239/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 8-11 ก.พ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (วิทยากร)
238/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 02 ก.พ. 2565 กฤษฎา บุญชม / ปริยาพร กองคำ 11-12 ก.พ.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
237/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 ประทานพร สุรินต๊ะ 7-8 ก.พ.65 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
236/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 02 ก.พ. 2565 ชิสา บุญเจริญ 19-20 เม.ย.65 อบรมออนไลน์
235/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 ดิเรก อินจันทร์ / ภวัต ณ สิงห์ทร / วรวิทย์ ผัดเป้า / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 9-11 ก.พ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
234/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทรคณบดีคณะครุศาสตร์ 02 ก.พ. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ 8-10 ก.พ.65 ณ จังหวัดนครพนม
233/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ อาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 02 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์
232/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.พ. 2565 ประนอม ลำงาม 2 กพ.65 นิเทศ

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>