ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2322/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / พนิดา สัตโยภาส 27-28 พ.ย.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2321/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / พนิดา สัตโยภาส 20-21 พ.ย.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2320/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 พนิดา สัตโยภาส / เจิมขวัญ รัชชุศานติ / ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ 13, 16 พ.ย.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2319/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 13-14, 20-21, 27 พ.ย. 64 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2318/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / อ้อมหทัย ดีแท้ / ศรัณย์ จีนะเจริญ / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร / ณัฐธิดา สุภาหาญ / พิษณุภาคิณ ชัยมงคล / อติณัฐ จรดล 13-14 พ.ย.64 บ้านอูคอหลวง อำเภอขุนยวม บ้านห้วยไก่ป่า อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2317/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 นันทิยา ตันตราสืบ 12 พ.ย.64 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2316/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 พ.ย. 2564 กองการพัสดุ
2315/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 พจนา มณฑีรรัตน์ 13-16, 20-21 พ.ย.64 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2314/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / ทัดดาว คำจันทร์ / จรรยพร จิรกุลโชติ / ประไพ สุขดำรงวนา / นันทวัฒน์ แสนสะวะ 14-20 พ.ย.64 Hackathon กรุงเทพมหานคร
2313/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 เกษม กุณาศรี / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / นงคราญ มหาวัง / ชาคริต โกษาสุวรรณ / ขจรศักดิ์ บุญชัย / สถาพร อินทรส 12 พ.ย.64 จังหวัดลำปาง
2312/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ(ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 พ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา
2311/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP 10 พ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา
2306/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564 10 พ.ย. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2305/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 10 พ.ย. 2564 คณะวิทยาการจัดการ
2304/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 วิทญา ตันอารีย์ 16 พ.ย.64, 14 ธ.ค.64, 18 ม.ค.65, 15 ก.พ.65 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2303/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / เจิมขวัญ รัชชุศานติ 18-19 พ.ย.64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2302/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / ศิโรช แท่นรัตนกุล 17 พ.ย.64 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2301/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 10 พ.ย. 2564 คณินวรธันญ์ ไชยรบ 14 พ.ย.64 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM
2300/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 10 พ.ย. 2564 อัมพวา รินสินจ้อย / จันทนา พรมเสน 13 พ.ย.64 อบรมออนไลน์
2299/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 อุไร ไชยเสน / พรรณรัตน์ บุญกว้าง / ชยภัทร พุ่มจันทร์ 12-14 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร : 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122] 123 [124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>