ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1441/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2566 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 15-16 พค.66 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
1440/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2566 จันทรา แซ่ลิ่ว 12 พค.66 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
1439/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2566 ภาคภูมิ ทะนุดี 11-14 พค.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1438/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2566 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และคณะ 11-12 พค.66 ณ โรงเรียนบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1437/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2566 ฉัตรชัย เครืออินทร์ 11-16 พค.66 ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
1434/2566 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 09 พ.ค. 2566 กองการพัสดุ
1433/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2566 กนกวรรณ กะดีแดง และคณะ 11-13 พค.66 ณ โรงแรมแชงกรีลา
1432/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 09 พ.ค. 2566 ชาตรี มณีโกศล / สยาม กันหาลิลา / หทัยพร วังพฤกษ์ / เจริญ จันทร์บาล / สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 22-24 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
1431/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 09 พ.ค. 2566 ชาตรี มณีโกศล และคณะ / เจริญ จันทร์บาล / วัชรพงษ์ วัฒนกูล 11-12 พค.66 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1426/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ค. 2566 พิชิต พรมเสนใจ 9 พค.66 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1425/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 08 พ.ค. 2566 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 9 พค.66 ลากิจ
1424/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ค. 2566 ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี / พรวีนัส บุญมากาศ 8-9 พค.66 ณ ตำบลแม่วิน อำเภอแ่มวาง จังหวัดเชียงใหม่
1423/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ค. 2566 จันทรา แซ่ลิ่ว 8-9 พค.66 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก
1422/2566 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 08 พ.ค. 2566 ศูนย์ภาษา
1421/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดเช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รหัส ๖๖ 08 พ.ค. 2566 กองการพัสดุ
1418/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2566 ดิเรก อินจันทร์ / ภวัต ณ สิงห์ทร / วรวิทย์ ผัดเป้า 6 พค.66 ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1417/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2566 วัชรพงษ์ วัฒนกูล และคณะ 5-6 พค.66 ณ จังหวัดระยอง
1416/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2566 ศุภชัย ศรีธิวงค์ และคณะ 9-12 พค.66 ณ จังหวัดเพชรบุรี
1415/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2566 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 8-13 พค.66 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1414/2566 อนุมัติให้บุคลากรสายวิชาการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 03 พ.ค. 2566 วรศิริ บุญซื่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พบทั้งหมด 7468 รายการ รวมทั้งหมด 374 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374] หน้าถัดไป>>