ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1328/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 25 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล / ดลยา แก้วคำแสน
1327/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 2564 อำนาจ / ทิตา / กฤษณ์ / วัชระ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 64 และวันที่ 7-10 ก.ค. 64 จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดน่าน (ดำเนินโครงการการจัดสัมมนาออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : ความท้าทายและการแก้ปัญหาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)
1326/2564 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1/2564 25 มิ.ย. 2564 ณัฐชัย / ธีทัต / เกรียงไกร / ชัยยพงศ์ กองบริหารงานบุคคล
1325/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1/2564 25 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1324/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1/2564 25 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1323/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) 25 มิ.ย. 2564 สุรศักดิ์ / ชาญ / ไกรสร / วิมลรัตน์ / สมศักดิ์ / นภารัตน์ / รพีพร / กานต์ชัญญา / ฉัตรศิริ / ศศิกัญญ์ / คนึง / สายหยุด / อัจฉรา / อมลรัศมิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)
1322/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2564 วัชรพงษ์ / อัครสิทธิ์ / กิตติศักดิ์ / กุลิสรา / นครินทร์ / ทัตพร / ณัฐธิดา / รุ่งนภา / อ้อมหทัย / นิราภรณ์ / ปิยะชาติ / รัตนญาณี / ณัฐวุฒิ / ฆนธรส สถาบันวิจัยและพัฒนา
1321/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2564 อัครสิทธิ์ / กิตติศักดิ์ / กุลิสรา / นครินทร์ / ณัฐวุฒิ / ทัตพร / รุ่งนภา / อ้อมหทัย / นิราภรณ์ / ปิยะชาติ / ณัฐธิดา / ฆนธรส สถาบันวิจัยและพัฒนา
1317/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 25 มิ.ย.,2 ก.ค. 64 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมอาชีพและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ)
1316/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2564 ปิยวดี นิลสนธิ 20-21 ก.ค. 64 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน GIS for Beginners)
1315/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2564 ภูริวัจฐ์ ชีคำ 3-4,7-9,25-26,27-28 ก.ค. 64 พื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)
1314/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2564 แวววรรณ / วรัญญา 24 มิ.ย. 64 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (บริการวิชาการให้คำปรึกษาฯ)
1312/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 24 มิ.ย. 2564 คณะวิทยการจัดการ / ศุภฤกษ์ / ธเนศ / วิชัย / ศุภณิช / วีระยุทธ / สุนีย์ / สรัญญา / เบญจมาศ
1309/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 2564 จินตนา อินภักดี 25 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1308/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 2564 นิราภรณ์ ชัยวัง 24 มิ.ย. 64 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (บริการวิชาการให้คำปรึกษาฯ)
1307/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 25-26 มิ.ย. 64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากยางนา)
1306/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 2564 นภมินทร์ ศักดิ์สง่า 25-27 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1305/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 2564 สุชานาฏ / สิริพร / ธรรศ / นิโลบล / สมศักดิ์ / จารุวรรณ / จรรยพร / ทัดดาว / วนิดา / จักรพงศ์ 26-27 มิ.ย. 64 ตำบลป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1304/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 2564 คนึง / สามารถ / เกรียงศักดิ์ / นภัสวันต์ 28-30 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา)
1302/2564 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 23 มิ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา / ประนอม ลำงาม / Ms.Kisanuki Hikaru

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155] 156 [157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>