ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2407/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 2565 เสริมศักดิ์ อาษา 25-26 สค.65 ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
2406/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 2565 รุ่งนภา จุลศักดิ์ / วรพจน์ โพธาเจริญ / พงศ์นุวัฒน์ เมืองสุวรรณ 27 สค.65
2405/2565 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ส.ค. 2565 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / ขัวัญหทัย กวดนอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2404/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2403/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ และคณะ 26, 28 สค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2401/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 2565 วรนัย ไชยวงศ์ญาติ และคณะ / รุ่งโรจน์ ตาคำน้อย 26-28 สค.65 มหาวิทยาลัยรแม่ฟ้าหลวง
2400/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 2565 มนทกานต์ เมฆรา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2398/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 รพีพร เทียมจันทร์ 25, 29 สค.65 ณ ฟ้าลานนา สปา
2397/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 อุไร ไชยเสน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
2396/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 ชาญ ยอดเละ และคณะ 25 สค.65 ณ วินทรี ซิตี่ รีสอร์ท เชียงใหม่
2395/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 มยุรี ชมภูงาม 25 สค.65 ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2394/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และคณะ 25-27 สค.65 ณ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2393/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท และคณะ U2T for BCG ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังวหวัดเชียงใหม่
2392/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ๊24 สค. 65 U2T ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2390/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 วาทินี คุ้มแสง 24 สค.65 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
2389/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักวิเทศสัมพันธ์) 23 ส.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
2388/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 23 ส.ค. 2565 พงศา กันทะสอน
2387/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 23 ส.ค. 2565 อัญชลี เรือนมั่น
2386/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 กัลทิมา พิชัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2385/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 23 ส.ค. 2565 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / สิริพร คืนมาเมือง 23-26 สค.65 ผู้อำนวยการลากิจ

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>