ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
985/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร พ.ศ.2565) ปีการศึกษา 2564 25 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
983/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 1-2 พ.ค.65 ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
982/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 มนัญชา วงศ์อ้าย / ลวัณรัตน์ บูทะ / ปริญญา สุขทอง 26 เม.ย. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รอลงนาม
981/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 25 เม.ย.65 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
980/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 รัชนี เสาร์แก้ว 26-27, 29 เม.ย.65 ตำบลโป่งแยง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
979/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย 1-3 พ.ค.65 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร
978/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล / กิรณา ยี่สุ่นแซม / พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช / เสกสรร ท้าวทุมมา 26 เม.ย.65 ณ ร้านซงพาณิชย์ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
972/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 23 เม.ย. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / ชไมมน ศรีสุรักษ์ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 26-28 เม.ย.65 ณ จังหวัดสงขลา รอลงนาม
971/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 เม.ย. 2565 สัญญา สะสอง / นิมิต วุฒิอินทร์ 13-16 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
970/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 วิทญา ตันอารีย์ 26 เม.ย.65 ณ เทศบาสลตำบลป่าตุ้ม สสอ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
969/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 25-29 เม.ย.65 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
968/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 ชุติมันต์ สะสอง 13-15 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
967/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 วลัยพร สุพรรณ 28 เม.ย.-1 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
966/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 สุรเดช ลุนิทรานนท์ บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
965/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 วลัยพร สุพรรณ / พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช / ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 23 เม.ย.65 ณ บ้านศรีแดนเมือง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
961/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 22 เม.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
960/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ 22-25 เม.ย.65 ณ หมู้บ้านขุนแม่สอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
959/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 สุโข เสมมหาศักดิ์ / ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ / วรวิทย์ ศุภวิมุติ / ปิยวดี นิลสนธิ / ใบชา วงศ์ตุ้ย / กฤษฎา เอี่ยมละมัย 22, 26 เม.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
958/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 อำพล เจริญสุข / ชวัลณัฏฐ์ วงศ์เจริญ / สถาพร 25-27 เม.ย.65 ณ หมาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
955/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 24-30 เม.ย.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>