ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1740/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 18 ส.ค. 2564 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 9-10 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)
1739/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 18 ส.ค. 2564 ณัฐิยา ตันตรานนท์ 6-8 ก.ย. 64 (อบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ)
1738/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ 18 ส.ค. 2564 รัชพล สัมพุทธานนท์ 9-10 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)
1737/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 18 ส.ค. 2564 นัยนา ครุฑเมือง กองบริหารงานบุคคล
1736/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 2564 กาญจนา สุระ 22 ส.ค. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์โอทอป)
1735/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 18 ส.ค. 2564 กมลวัน / จิตติคุณ / ภุสัสชิ / และคณะ 13-14 ก.ย. 64 อบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2
1734/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี 18 ส.ค. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1733/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) 18 ส.ค. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1732/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในรูปแบบออนไลน์ 18 ส.ค. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง 1 ก.ย. 64 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำข่าวกับนักข่าวมืออาชีพ)
1730/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 17 ส.ค. 2564 พรพิมล / คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ / รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ / หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ / ผอ.กองบริหารงานบุคคล / หัวหน้างานสรรหาและแต่งตั้ง / ดวงนภา กองบริหารงานบุคคล
1725/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2564 กองการพัสดุ
1723/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 16,17,19 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1722/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 ส.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1721/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2564 กองการพัสดุ
1720/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 2564 รุ่งนภา จุลศักดิ์ / วรพจน์ โพธาเจริญ / พงศ์นุวัตน์ เมืองสุวรรณ 18-20 ส.ค. 64 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการแนวทางการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่แตง)
1702/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 16-17 ส.ค. 64 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ)
1701/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 16,19,21,23,26 ส.ค. 64 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ)
1698/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 11 ส.ค. 2564 เสฏฐพร เสทธะยะ
1697/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 11 ส.ค. 2564 ปณชนก ชาญไววิทย์ กองบริหารงานบุคคล
1696/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2564 อาชวิน ใจแก้ว 19,22,26,27, 29 ส.ค. 64 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 87 [88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>