ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
677/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2564 กฤษฎา บุญชม / ปริยาพร กองคำ 28-31 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการราชภัฏจันทรเกษม)
676/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 จารุวรรณ พากเพียร / กู้เกียรติ ทิพย์จักร์ 18-19 มี.ค. 64 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชียงใหม่ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนและสังเกตการณ์)
675/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 คะเณยะ อ่อนนาง / นฤมล คำปัญญา / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม / จินตนา / นันท์นภัส / รัตนาพร / ฯลฯ 20-21 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
674/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17 มี.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / สิริพร คืนมาเมือง 21-23 มี.ค. 64 ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการ)
670/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 16 มี.ค. 2564 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / คณบดี / ผอ.กองพัฒนานักศึกษา / คมสันต์ บังคมเนตร / อำพล เจริญสุข กองพัฒนานักศึกษา
669/2564 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 16 มี.ค. 2564 จารุวาจ ใจเวียง / ฉัตรมงคล จันทร์ตา กองพัฒนานักศึกษา
668/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ 24-27 มี.ค. 64 กรุงเทพฯ (ประชุมพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย)
667/2564 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 วรารัตน์ / จักรกฤษณ์ / อรวรรณ / วีระวัฒน์ / นงลักษณ์ / ธนังกร / สุรเชษฐ์ / ฯลฯ 19-22 มี.ค. 64 เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ (แข่งขัน TO BE NUMBER ONE)
666/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 งามนิจ แสนนำพล / สุนิศา เฟรนเซิ้ล / จารุณี ศรีบุรี 24-25 มี.ค.,2-6 เม.ย. 64 พร้าว เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
665/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 มี.ค. 2564 ชาญ ยอดเละ / นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 18-19 มี.ค. 64 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชียงใหม่ (กิจกรรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม)
664/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ / สายฝน แสนใจพรม / สำเนา หมื่นแจ่ม / ฯลฯ 20 มี.ค. 64 หางดง เชียงใหม่ (สัมมนาการบริหารสถานศึกษา)
663/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 16 มี.ค. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / หทัยทิพย์ สินธุยา / กมลณัฏฐ์ พลวัน 18-19 มี.ค. 64 ปทุมธานี (งาน APEC Workshop)
662/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 16 มี.ค. 2564 เกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ / เอกลักษณ์ ทองปัน กองบริหารงานบุคคล
661/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2564 รองอธิการบดี / รองคณบดี / ผอ.สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ / หัวหน้างานวิชาการ / พิชญาย์ธรณ์ ธรรมชัย / ฯลฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล
660/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2564 สารุ่ง ตันตระกูล / พรพิมล วงศ์สุข / สุนี พนันตา / กมลรัตน์ แสนใจงาม กองบริหารงานบุคคล
659/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ 16 มี.ค. 2564 ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ / ปวีณา โฆสิโต / ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ดุษฎี รังษีชัชวาล กองบริหารงานบุคคล
658/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 จิตติคุณ / เจนจิรา / กนกวรรณ / ลัลลิยา / สุทธามณี / พิชญา / ภัทรศรี / แวววรรณ / วรัญญา / ภาสินีส์ / Rowena / Philip Y / คชาพล 30 มี.ค. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน)
657/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 ตุลยนุสรญ์ สุภาษา 17-18 มี.ค. 64 เมือง เชียงราย (กรรมการตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน)
654/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15 มี.ค. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 วันละ 3 คน เวลา 8.30-16.30 น. (ดูแลต้นไม้และสัตว์เลี้ยง)
653/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรโครงการคลินิกภาษา 15 มี.ค. 2564 กัลทิมา / วรศิริ / สุวัฒน์ / สิริภาภรณ์ / วรวลัญช์ / ชิสา / ธนางกูร / จุติญาณี / พะเยา / นันทิยา / John / Parham ศูนย์ภาษา

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179] 180 [181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>