ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2833/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 2565 สุพัตร์ หลังยาหน่าย 26 กย.65 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
2832/2565 แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 26 ก.ย. 2565 อุไร ไชยเสน
2831/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 26-28 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2825/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 2565 มุจลินท์ แปงศิริ และคณะ 24 กย.65 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (วิทยากร)
2824/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 2565 สายหยุด มูลเพ็ชร์ และคณะ / ชำนาญ จันทร / เจษฎา คำโพธิ์ 25 กย.65 ณ อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2818/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 23 ก.ย. 2565
2817/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 2565 วาสนา สันติธีรากุล / สุรดา ปฐวีวิจิตร 1 ตค.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2816/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ก.ย. 2565 กฤษฎา บุญชม และคณะ / จำรัส อินปั๋นแก้ว 23-24 กย.65 ณ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 2 บ้านศาลา ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
2814/2565 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 23 ก.ย. 2565 ทิพย์ยุภา อุดมใหม่
2811/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 2565 เขมชาติ ตนบุญ 22 กย.65 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
2809/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 2565 สยาม กันหาลิลา และคณะ 24 กย.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2807/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น และคณะ 24 กย.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2802/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 21-22 กย.65 ณ ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร
2801/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 29-30 กย.65 ณ พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2800/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 สุรศักดิ์ สิงห์สา 1-3 ตค. 65 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2799/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 24 กันยายน 2565 ณ บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2798/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 24 – 25 กันยายน 2565 ณ บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2797/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 23 กย.65 ณ บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2796/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 รัฐพรรณ สินติอโนทัย 22 กย.65 ณ ศษลาอเนกประสงค์วัดสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2792/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 2565 นิมิต วุฒิอินทร์ 20 กย.65 ณ ศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนนายสิบ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>