ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2298/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 สิวลี รัตนปัญญา 12 พ.ย.64 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง และอบต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2297/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 มัทนา อินไชย / สุดารัตน์ แสงแก้ว / ศุภณิช จันทร์สอง / ศิโรช แท่นรัตนกุล 10-11,13-15 พ.ย.64 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2296/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์อาคารหอพักนศ.แม่ริม 3-4 และหอพักนศ.แม่ริม5-6 ด้วยวิธี e-bidding 10 พ.ย. 2564 กองการพัสดุ
2289/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 08 พ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2288/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ศศิธร ใสปา / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 9 พ.ย.64 หมู่บ้านโป่งสมิและหมู่้บานเครือข่าย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จีงหวัดเชียงใหม่
2287/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08 พ.ย. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2281/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 9-10 พ.ย.64 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2280/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 17 พ.ย.64 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2279/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 สิริพร คืนมาเมือง / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย / ดารารัตน์ ศิริลาภา / วราภรณ์ โยธาราษฎร์ / โสภณ พรมจิตต์ / ดิเรก อินจันทร์ / สมศักดิ์ พรมจักร์ 11 พ.ย.64 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2278/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 พสุ ปราโมกข์ชน / จุฑามาส หนุนชาติ / อังคณา ลังกาวงศ์ 13-14 พ.ย.64 ตำลลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2276/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 12-14 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2275/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / เจิมขวัญ รัชชุศานติ 10-11 พ.ย.64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2271/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 พ.ย. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล / พนิดา สัตโยภาส 6-7 พ.ย.64 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2270/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 กฤษณ์ ขาวศรี 5-9 พ.ย.64 เตรียมการรับเสด็จฯ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2269/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 05 พ.ย. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 6-10 พ.ย.64 รับเสด็จฯ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2266/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / ศุภณิช จันทร์สอง / กุสุมา สีดาเพ็ง 5-6 พ.ย.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2265/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ / ศศิธร ใสปา / นิธิพัฒน์ ตลึงจิตร 15-19 พ.ย.64 ณ เขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2264/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 05 พ.ย. 2564 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 11 - 12 พ.ย.64 ราชการจังหวัดเชียงราย
2263/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ศศิธร ใสปา / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 5, 8, 11 พย.64 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2262/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ กองอาคารสถานที่ 05 พ.ย. 2564 อนันต์ หมูฝั้น กองอาคารสถานที่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] 124 [125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>