ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1695/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2564 หทัยรัตน์ ราชนิยม 16,27 ส.ค. 64 วันที่ 1,6,17,22,27 ก.ย. 64 และวันที่ 1,6 ต.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1694/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2564 สุภัทรา คำหม่อง / นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 13,18,25 ส.ค. 64 วันที่ 10,15,22 ก.ย. 64 และวันที่ 1,6,15 ต.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1693/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2564 คนึง / สามารถ / เกรียงศักดิ์ / นภัสวันต์ / บุญรอด 16-18 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมอนุมัติวัสดุในการก่อสร้างและตรวจรับงานฯ)
1690/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายอัจฉริยะด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล 10 ส.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1689/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล 10 ส.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1687/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2564 จิตติคุณ / เจนจิรา / สุทธามณี / คชาพล 14 ส.ค. 64 ป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มพูนรายได้)
1686/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 10 ส.ค. 2564 ภัทรศรี / จิตติคุณ / แวววรรณ 17,24 ส.ค. 64 (อบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม)
1685/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) 10 ส.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
1684/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 10 ส.ค. 2564 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 28-29 ส.ค. 64 (อบรมการวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python)
1683/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เพิ่มเติม 10 ส.ค. 2564 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
1682/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2564 กองการพัสดุ
1680/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 09 ส.ค. 2564 ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ 9-10 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนฯ ในรูปแบบออนไลน์)
1679/2564 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1) 09 ส.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1678/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ส.ค. 2564 อภิสิทธิ์ / สุรศักดิ์ / ธนัช / วีระยุทธ / ปิยะณัฐ / ปรัชญา / ศรัญญู 12-14 ส.ค. 64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่สะเรียง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประเมินสภาพการให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแล และวางแผนให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านพัฒนาการทางด้านร่างกาย)
1677/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 09 ส.ค. 2564 ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี 9-10 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในรูปแบบออนไลน์)
1674/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ส.ค. 2564 ประธาน คำจินะ / พรวนา รัตนชูโชค 15-16,22-23,29-30 ส.ค.,5-6 ก.ย. 64 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ)
1673/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ส.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 26-30 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กำกับ ติดตามงาน และประสานการดำเนินงานต่างๆ)
1672/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ส.ค. 2564 ถนัด บุญชัย 12-22 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กำกับ ติดตามงาน และประสานการดำเนินงานต่างๆ)
1671/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ส.ค. 2564 อรทัย อินตา 9 ส.ค. 64 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ)
1667/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 06 ส.ค. 2564 พรพิมล วงศ์สุข / พัชรินทร์ สมพุธ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] 88 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>