ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
991/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 2565 ธัญวรัตน์ วงเวียน / เสาวณีย์ กันธิมา 26-30 เม.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
988/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย / กัลทิมา พิชัย / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล / ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี / จำรัส อินปั๋นแก้ว / โสมนัส พันธุ์พืช 5-9 พ.ค.65 ณ จังหวัดชลบุรี-ระยอง
987/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 ธัญญา ทะพิงค์แก / นริศรา วิชิต ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสมุนไพร ณ อำเภอสันป่าตอง แม่วาง สันกำแพง ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
986/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 27-29 เม.ย.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
985/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร พ.ศ.2565) ปีการศึกษา 2564 25 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
983/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 1-2 พ.ค.65 ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
982/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 มนัญชา วงศ์อ้าย / ลวัณรัตน์ บูทะ / ปริญญา สุขทอง 26 เม.ย. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
981/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 25 เม.ย.65 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
980/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 รัชนี เสาร์แก้ว 26-27, 29 เม.ย.65 ตำบลโป่งแยง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
979/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย 1-3 พ.ค.65 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร
978/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 2565 ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล / กิรณา ยี่สุ่นแซม / พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช / เสกสรร ท้าวทุมมา 26 เม.ย.65 ณ ร้านซงพาณิชย์ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
972/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 23 เม.ย. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / ชไมมน ศรีสุรักษ์ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 26-28 เม.ย.65 ณ จังหวัดสงขลา รอลงนาม
971/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 เม.ย. 2565 สัญญา สะสอง / นิมิต วุฒิอินทร์ 13-16 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
970/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 วิทญา ตันอารีย์ 26 เม.ย.65 ณ เทศบาสลตำบลป่าตุ้ม สสอ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
969/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 25-29 เม.ย.65 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
968/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 ชุติมันต์ สะสอง 13-15 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
967/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 วลัยพร สุพรรณ 28 เม.ย.-1 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
966/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 สุรเดช ลุนิทรานนท์ บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
965/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 วลัยพร สุพรรณ / พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช / ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 23 เม.ย.65 ณ บ้านศรีแดนเมือง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
961/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 22 เม.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>