ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2098/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 ขจร ตรีโสภณากร 19-21 สค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
2097/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 พรรณี สุวัตถี 8-10 สค.65 ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
2096/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติรัฐ จรดล 12-16 สค.65 ณ จังหวัดเลยและนครพนม
2095/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / อันสุดารี กันทะสอน / วณีวัลยา สุภาษา 10-11 สค.65 ณ จังหวัดขอนแก่น
2094/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 30 ก.ค. 2565 รุ่งนภา ทากัน 17-18 สค.65 อบรมออนไลน์
2093/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 จุฑารัตน์ เปลวทอง 5-7 กค.65 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
2092/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 1-5 สค.65 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ กรุงเทพมหานคร
2091/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 ก.ค. 2565 สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา / นิมิตร วุฒิอินทร์ 8-9 สค.65 ณ จังหวัดนครสวรรค์
2090/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 คณิศร สินธุบุญ / ไชยเชิด ไชยนันท์ / มนัสพันธ์ รินแสงปิน / นภมินทร์ ศักดิ์สง่า / เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ 6-10 สค.65 ณ จังหวัดชลบุรี
2089/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 กิรณา ยี่สุ่นแซม 15 สค.65 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2088/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 31 กค.-2 สค.65 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ กรุงเทพมหานคร
2087/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 30 ก.ค. 2565 สุทธินันท์ ชื่นชม และคณะ / ปิยวดี นิลสนธิ 31 กค. - 5 สค.65 ณ กรุงเทพมหานคร/ประจวบคีรีขันธ์
2086/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล 30 กค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2085/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 2565 อโนดาษ์ รัชเวทย์ / จันทร์จิรา สมจิต 27 กค.65 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2084/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 2565 อุไร ไชยเสน สถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2083/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 2565 งามนิจ แสนนำพล 27 กค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2082/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 ก.ค. 2565 ชาญ ยอดเละ / นภารัตน์ จิวาลักษณ์ / สมศักดิ์ บุญแจ้ง 27 กค.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2081/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 28-31 กค.65 ณ พื้นที่อำเภอแม่วาง
2080/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 2565 สายฝน แสนใจพรม 28-29 กค.65 ณ สพป. เชียงใหม่ เขต 6
2079/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 28-31 กค.65 ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>