ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1111/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566) 11 พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1110/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) 11 พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1094/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / นราธิป ปากหวาน / เจริญ จันทร์บาล 18-20 พค.65 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร
1093/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย 26-29 พค.65 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1091/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทรคณบดีคณะครุศาสตร์ 10 พ.ค. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรายาลักษณ์ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 11-12 พค.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1080/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 10-15 พค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1078/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 ไกรลาส จิตร์กุล 9-12 พค.65 ณ จังหวัดชลบุรี
1077/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 อรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ / ณัฐทนีย์ ไชยวุฒิ / ดมิศรา ทิพย์ดวงตา / นิชชิมา หล่อขุนไกร / กรรณิการ์ ชุมภูชนะภัย / สุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน / ธงไชย แสนปิง 9-12 พค.65 ณ จังหวัดชลบุรี
1075/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 09 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1067/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 พ.ค. 2565 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย / นิราภรณ์ ชัยวัง 7-8 พค.65 ณ ฟาร์ม 907 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1062/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 06 พ.ค. 2565 สุทธินันท์ ชื่นชม / วาสนา สันติธีรากุล / สุจิรา อัมรักเลิศ 7-16 พค.65
1059/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่๒) 06 พ.ค. 2565 กองการพัสดุ
1058/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 05 พ.ค. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / กาญจนา ขัติทะจักร์ เลขานุการ (รองสุรศักดิ์)
1053/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 สายหยุด มูลเพ็ชร์ / สถาพร อินทรส 5-6 พค.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1052/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 5-6 พค.65 ณ จังหวัดแพร่ (วิทยากร)
1051/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9-10 พค.65 ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
1050/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 กฤษฎา บุญชม / สำเนา หมื่นแจ่ม / ปริยาพร กองคำ / กนกวรรณ มณีวรรณ / กรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย / กัญญนัทธ์ ศิริ / มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล / ปริญญา สุขทอง 7 พค.65 ณ จังหวัดแพร่
1047/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 03 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1046/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 4, 7 พ.ค.65 ณ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1045/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4-6 พค.65 ณ ค่าย ตชด.ที่ 33

พบทั้งหมด 2734 รายการ รวมทั้งหมด 137 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137] หน้าถัดไป>>