ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 1523 เรื่อง รวมทั้งหมด : 77 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1793/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2563
1787/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ส.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ รัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7 ณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร) 08 ส.ค. 2563
1786/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 63 ชุมชนบ้านเชิงดอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Technology Transfer to Community) 08 ส.ค. 2563
1785/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ส.ค. 2563
1784/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ส.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย) 08 ส.ค. 2563
1783/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดู) 08 ส.ค. 2563
1782/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ส.ค. 63 โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563) 08 ส.ค. 2563
1778/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 ส.ค. 2563
1777/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างทีมวิจัย คณะสื่อมวลชน และนักวิชาการด้านการศึกษา “การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพัฒนาพื้นที่ : อ่างขางโมเดล” ) 07 ส.ค. 2563
1775/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Educator) 07 ส.ค. 2563
1773/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 63 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ The UBI Game Changer) 07 ส.ค. 2563
1772/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 63 ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 07 ส.ค. 2563
1771/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร) 07 ส.ค. 2563
1763/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 06 ส.ค. 2563
1762/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ) 06 ส.ค. 2563
1761/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ส.ค. 63 และวันที่ 5-6 ก.ย. 63 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 06 ส.ค. 2563
1760/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 06 ส.ค. 2563
1759/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 63 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2) 06 ส.ค. 2563
1758/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ส.ค. 2563
1757/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการการสอบพนักงานเพื่อเลื่อนระดับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 06 ส.ค. 2563


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]