ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 824 เรื่อง รวมทั้งหมด : 42 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1023/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-29 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 20 พ.ค. 2563
1018/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 63 วัดแพร่ธรรมาราม เด่นชัย แพร่ (ร่วมงานศพบิดาของนายปริญญา สุขทอง) 19 พ.ค. 2563
1017/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-31 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 19 พ.ค. 2563
1010/2563 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 เพิ่มเติม 15 พ.ค. 2563
999/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 12 พ.ค. 2563
997/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 12 พ.ค. 2563
995/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ (อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Data Science Pathway) 09 พ.ค. 2563
994/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-17 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 08 พ.ค. 2563
990/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 07 พ.ค. 2563
989/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24-27 มิ.ย. 63 07 พ.ค. 2563
987/2563 แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เก็บรักษาและบัญชีเงินฝาก บันทึกการรับจ่าย เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 05 พ.ค. 2563
986/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 05 พ.ค. 2563
985/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 พ.ค. 2563
982/2563 มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัย 30 เม.ย. 2563
981/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 30 เม.ย. 2563
980/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจโครงการก่อสร้าง) 29 เม.ย. 2563
979/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-7 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) งาน 29 เม.ย. 2563
978/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (รับ-ส่ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 29 เม.ย. 2563
975/2563 แต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (เพิ่มเติม) 28 เม.ย. 2563
970/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เม.ย. 2563


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]