ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2920/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการดำเนินการอันเนื่องมาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 30 พ.ย. 2563
2919/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 30 พ.ย. 2563
2918/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,17 ธ.ค. 63 วันที่ 25,26,28 ม.ค. 64 และวันที่ 22,23,25 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ย. 2563
2917/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,23,24,25,28,30 ธ.ค. 63 วันที่ 7,8,11,13,14,15,18,20,21,22 ม.ค. 64 และวันที่ 8,10,11,12,15,17,18,19 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ย. 2563
2915/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 30 พ.ย. 2563
2912/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2,9-12,18-2q,25-27,31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน) 29 พ.ย. 2563
2908/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 63 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดลำปาง (เปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 40-0383 เชียงใหม่) 28 พ.ย. 2563
2907/2563 แต่งตั้งรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้า-ออกพื้นที่เพาะปลูกกัญชาและผู้ควบคุมห้องเก็บรักษากัญชา 28 พ.ย. 2563
2906/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการศึกษาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีต่อพันธุ์พืชในเขตห้วยโป่งสมิเทิอกเขาถนนธงชัย) 28 พ.ย. 2563
2905/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 พ.ย. 2563
2904/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 28 พ.ย. 2563
2903/2563 คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา (เพิ่มเติม) 28 พ.ย. 2563
2902/2563 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 พ.ย. 2563
2901/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 27 พ.ย. 2563
2900/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 27 พ.ย. 2563
2900/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 27 พ.ย. 2563
2899/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 63 ห้องประชุม LA 312 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (เป็นกรรมการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์) 27 พ.ย. 2563
2898/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 63 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพนันออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมไทยและแนวทางในการป้องกัน) 27 พ.ย. 2563
2897/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย) 27 พ.ย. 2563
2896/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]