ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1613/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ก.ค. 63 ชุมชนตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 25 ก.ค. 2563
1612/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 25 ก.ค. 2563
1611/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 63 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 25 ก.ค. 2563
1610/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 28-31 ก.ค. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดปทุมธานี) 25 ก.ค. 2563
1609/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ค. 63 วันที่ 3,5,8-9,10,17,22-23,30 ส.ค. 63 และวันที่ 19,20 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 25 ก.ค. 2563
1608/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-7 ส.ค. 63 ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.) ชั้น 6 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร) 25 ก.ค. 2563
1607/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี (อบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop 2020) 25 ก.ค. 2563
1606/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,31 ก.ค. 63 และวันที่ 1-2 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาวะในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 25 ก.ค. 2563
1605/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. -2 ส.ค. 63 และวันที่ 1-2 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาดสำหรับผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 25 ก.ค. 2563
1604/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากน้ำเชื่อมลำไยตกเกรด) 25 ก.ค. 2563
1603/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 63 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งจากมะม่วง (เมล็ดในและเปลือกมะม่วง) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน) 25 ก.ค. 2563
1602/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ก.ค. 63 วันที่ 8-9,29-30 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 25 ก.ค. 2563
1601/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 25 ก.ค. 2563
1599/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 24 ก.ค. 2563
1598/2563 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13 24 ก.ค. 2563
1597/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 63 โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชุมชนสะลวง) 24 ก.ค. 2563
1596/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ย. 63 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020) 24 ก.ค. 2563
1595/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ (Update แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน) 24 ก.ค. 2563
1594/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ส.ค. 63 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูดนตรี ครั้งที่ 8) 24 ก.ค. 2563
1593/2563 ยกเลิกคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]