ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2411/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติและภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ศูนย์แม่ริม (เพิ่มเติม) 08 ต.ค. 2563
2410/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,16,17,23,24 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบ SCOR ของผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในจังหวัดเชียงใหม่) 08 ต.ค. 2563
2409/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ต.ค. 63 พิษณุโลก (ติดต่อราชการกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 08 ต.ค. 2563
2408/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 63 อาคารกรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร (รับส่วนแบ่งทรัพย์สินฯ) 08 ต.ค. 2563
2407/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-11,17-18,24-25 ต.ค. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่) 08 ต.ค. 2563
2406/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ต.ค. 63 สันป่าเกี๊ยะ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัยพัฒนาวิถีสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์) 08 ต.ค. 2563
2405/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-10 ต.ค. 63 แม่แจ่ม เชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ) 08 ต.ค. 2563
2402/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน) 07 ต.ค. 2563
2401/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ต.ค. 63 ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 07 ต.ค. 2563
2400/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,10 ต.ค. 63 ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานสอบและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 07 ต.ค. 2563
2396/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9,18 ต.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 06 ต.ค. 2563
2395/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,15-16 ต.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อบูรณาการกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 06 ต.ค. 2563
2394/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ต.ค. 63 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ) 06 ต.ค. 2563
2393/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ต.ค. 63 ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ประเมินสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ) 06 ต.ค. 2563
2392/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ต.ค. 63 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ และสถานบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงงานนอกสถานที่) 06 ต.ค. 2563
2391/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ต.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรม ปฏิบัติการฝึกทักษะงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอมือกะเหรี่ยง) 06 ต.ค. 2563
2390/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ต.ค. 63 หมู่บ้านกองแหะและโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่เกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่) 06 ต.ค. 2563
2389/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 8-10 ต.ค. 63 ห้องประชุมครุสัมมนา 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมอนุกรรมการจัดทำแนวทางผลิตครูคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 06 ต.ค. 2563
2385/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ต.ค. 63 แม่วาง เชียงใหม่ (วิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพและวิเคราะห์ต้นทุนทางตลาด) 05 ต.ค. 2563
2384/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6,7,20 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เล่านิทานสานฝันให้น้อง) 05 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]