ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2682/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 06 พ.ย. 2563
2681/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 พ.ย. 2563
2680/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 06 พ.ย. 2563
2679/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 พ.ย. 63 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5) 06 พ.ย. 2563
2678/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-13,18 พ.ย. 63 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการชุดสาธิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กแบบผสมผสานความร้อนจากเตาชีวมวลเพื่อกำจัดขยะชีวมวลและผลิตพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่) 06 พ.ย. 2563
2677/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-8 พ.ย. 63 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสร้างเสริมสร้างสรรค์ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว) 06 พ.ย. 2563
2675/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง - ขี้เหล็ก 06 พ.ย. 2563
2672/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-8 พ.ย. 63 โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ) 05 พ.ย. 2563
2671/2563 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 05 พ.ย. 2563
2670/2563 เปลี่ยนแปลงผู้บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม 05 พ.ย. 2563
2669/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-8 พ.ย. 63 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 05 พ.ย. 2563
2668/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 พ.ย. 63 สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการ Human Factor and Crew Resource Management (CRM) 05 พ.ย. 2563
2667/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ย. 63 อำเภอหางดง และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 05 พ.ย. 2563
2666/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15,21-22 พ.ย. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกจากเตาอินทขิล ชุมชนหมู่บ้านอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 05 พ.ย. 2563
2665/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6,9-10 พ.ย. 63 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 05 พ.ย. 2563
2664/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 พ.ย. 63 พื้นที่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการวิจัยและพัฒนาการปลูกบุก: การรวบรวมพันธุ์ การอนุรักษ์และการปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์) 05 พ.ย. 2563
2663/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ย. 63 หมู่บ้านป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการวิเคราะห์ระบบการผลิตทางเกษตรและระบบชุมชนเกษตรบ้านป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 05 พ.ย. 2563
2662/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุม) 05 พ.ย. 2563
2661/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,13-15,19-21 พ.ย. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 05 พ.ย. 2563
2660/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 พ.ย. 63 ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดนักร้อง) 05 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]