ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2587/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ต.ค. 63 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ต.ค. 2563
2586/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 9-10 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562) 29 ต.ค. 2563
2581/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 63 พัทยา จังหวัดชลบุรี (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ฯ) 28 ต.ค. 2563
2580/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน เพิ่มเติม 28 ต.ค. 2563
2579/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ต.ค. 63 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6(156)/2563) 28 ต.ค. 2563
2577/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 63 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5) 28 ต.ค. 2563
2576/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 63 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหัวพันธุ์หอมแดงและกระเทียมบ้านโฮ่ง (บ้านเกาะทุ่งม่าน) ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเสน้ใยของเปลือกและลำต้นหอมแดงเพื่อผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์) 28 ต.ค. 2563
2575/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. - 29 พ.ย. 63 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล) 28 ต.ค. 2563
2574/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 63 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง นบสส. รุ่นที่ 19) 28 ต.ค. 2563
2572/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-31 ต.ค. 63 โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการ Train the Trainers for "Food Safety Management and Preservation Technology" สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ) 27 ต.ค. 2563
2571/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ต.ค. 63 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลปริมาณชีวมวลและการใช้พลังงานในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่) 27 ต.ค. 2563
2570/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ต.ค. 63 ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาโครงการบัดดี้ภาษามหาวิทยาลัยไทย-จีน) ประจำปีการศึกษา 2563) 27 ต.ค. 2563
2569/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,9,10,11-12 พ.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 27 ต.ค. 2563
2568/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,31 ต.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้พืชสมุนไพรและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน) 27 ต.ค. 2563
2567/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 พ.ย. 63 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 27 ต.ค. 2563
2566/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,14-15,21-22,28-29 พ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและวิเคราะห์ต้นทุนทางตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 27 ต.ค. 2563
2561/2563 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 ต.ค. 2563
2560/2563 การจ้างพนักงานประจำงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 ต.ค. 2563
2559/2563 แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เก็บรักษาและบัญชีเงินฝาก บันทึกการรับจ่าย เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 26 ต.ค. 2563
2558/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาภาษาเชิงปฏิบัติการและสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์จิตอาสา) 26 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 33 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]