ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2434/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 13-15 ต.ค. 63 (ผู้อำนวยการไปราชการกรุงเทพฯ) 10 ต.ค. 2563
2433/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 10 ต.ค. 2563
2432/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 10 ต.ค. 2563
2431/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค.,8,15,22,29 พ.ย. 63 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง) 10 ต.ค. 2563
2430/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 13-15 ต.ค. 63 พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ (ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) 10 ต.ค. 2563
2429/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม GSB Smart Start IDEA By GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 10 ต.ค. 2563
2427/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 09 ต.ค. 2563
2426/2563 แต่งตั้งอาจารย์คณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้นและผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 09 ต.ค. 2563
2425/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 ต.ค. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 09 ต.ค. 2563
2424/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 ต.ค. 63 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ศึกษาดูงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ) 09 ต.ค. 2563
2423/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 2184/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 ลำดับที่ 1 ในช่อง คณะกรรมการ) 09 ต.ค. 2563
2422/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-18 ต.ค. 63 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นฯ) 09 ต.ค. 2563
2421/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-19 ต.ค. 63 The Pine Resort ปทุมธานี (โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา) 09 ต.ค. 2563
2420/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,26 ต.ค. 63 และวันที่ 6 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ต.ค. 2563
2419/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ต.ค. 63 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 09 ต.ค. 2563
2418/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11,23-25,30-31 ต.ค. 63 และวันที่ 1 พ.ย. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง จารีตประเพณีกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน) 09 ต.ค. 2563
2417/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ต.ค. 63 ห้องออร์คิด 1 โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) 09 ต.ค. 2563
2416/2563 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 14-16 ต.ค. 63 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021) 09 ต.ค. 2563
2415/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 63 และวันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 63 กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง (รายงานตัวและปฐมนิเทศในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20) 09 ต.ค. 2563
2414/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 63 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 25) 09 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]