ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1294/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) 29 มิ.ย. 2563
1292/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27,28,30 มิ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 26 มิ.ย. 2563
1291/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 63 ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรแบบธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 26 มิ.ย. 2563
1289/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28 มิ.ย. 63 และวันที่ 11 ก.ค. 63 (โครงการจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม) 25 มิ.ย. 2563
1288/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27 มิ.ย. 63 (ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1) 25 มิ.ย. 2563
1287/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช) 25 มิ.ย. 2563
1286/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มิ.ย. 63 โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การจัดเก็บปริวรรตและใช้ข้อมูลจากเอกสารโบราณ) 25 มิ.ย. 2563
1285/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลสุเทพและเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2563
1284/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 63 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2563
1283/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2563
1282/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2563
1281/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 63 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2563
1280/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-7 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาวะในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 25 มิ.ย. 2563
1279/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-7 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาดสำหรับผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 25 มิ.ย. 2563
1278/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26,29-30 มิ.ย. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 25 มิ.ย. 2563
1277/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ศูนย์บริการคนพิการสำหรับการประกอบอาชีพอิสระ อำเภอเมือง และมูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ) 25 มิ.ย. 2563
1276/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ COVID19) 25 มิ.ย. 2563
1275/2563 อนุญาตให้ผู้เกษียณอายุราชการที่จ้างเป็นคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน 25 มิ.ย. 2563
1274/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25 มิ.ย. 2563
1271/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 25-27 มิ.ย. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 24 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] 88 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]