ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1723/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ส.ค. 63 ห้องประชุมลีลาวดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 04 ส.ค. 2563
1722/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,10,17 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 04 ส.ค. 2563
1721/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ส.ค. 63 โรงเรียนวัดบ้านม้า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Fimora 9 และผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ KineMaster) 04 ส.ค. 2563
1720/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ส.ค. 63 ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.) ชั้น 6 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร (ส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณฯ) 04 ส.ค. 2563
1719/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 04 ส.ค. 2563
1718/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 04 ส.ค. 2563
1716/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8-9 ส.ค. 63 และวันที่ 22 ส.ค. 63 (ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2) 03 ส.ค. 2563
1715/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8-9,22 ส.ค. 63 (ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2) 03 ส.ค. 2563
1714/2563 เพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14 03 ส.ค. 2563
1713/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 63 ปิยโปฎกธรรมสถาน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (หารือและสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม) 03 ส.ค. 2563
1712/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 03 ส.ค. 2563
1711/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5,7-10 ส.ค. 63 และวันที่ 8-9 ส.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 03 ส.ค. 2563
1710/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 03 ส.ค. 2563
1709/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 03 ส.ค. 2563
1708/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5 ส.ค. 63 วัดพระธาตุดอยสุเทพ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเชียงใหม่ และวัดบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน) 03 ส.ค. 2563
1707/2563 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 03 ส.ค. 2563
1704/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,10,17 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ส.ค. 2563
1703/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,15,16,22,23,29,30 ส.ค. 63 ย่านตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 ส.ค. 2563
1702/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ส.ค. 63 พร้าว เชียงใหม่ (วิจัย) 02 ส.ค. 2563
1701/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ส.ค. 63 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 02 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]