ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1571/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 63 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการตัดสินการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับผู้เรียนภาษาไทยชาวต่างชาติ) 23 ก.ค. 2563
1570/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 ห้องบันทึกเสียง ไกด์สตูดิโอ (Guide Studio) 36/3 หมู่ที่ 6 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเรื่อง MIXING PRO TOOLS) 23 ก.ค. 2563
1569/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ค. 63 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านปง (ห้วยลาน) ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 23 ก.ค. 2563
1568/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6,11,13,25-27 ส.ค. 63 และวันที่ 6-7,14-15,20-22 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ก.ค. 2563
1567/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ก.ค. 63 พื้นที่ลุ่มน้ำวางตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มแม่น้ำวางตอนบน) 23 ก.ค. 2563
1566/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24,29-30 ก.ค. 63 วันที่ 31 ก.ย. 63 วันที่ 3 ก.ย. 63 และวันที่ 26,28-29 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ก.ค. 2563
1563/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกและจัดทำข้อสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 22 ก.ค. 2563
1562/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 63 และวันที่ 14,28 ส.ค. 63 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2563
1561/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 63 และวันที่ 14,28 ส.ค. 63 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2563
1560/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,4 ส.ค. 63 และวันที่ 5,6,26,27 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2563
1559/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ส.ค. 63 วันที่ 7 ก.ย. 63 และวันที่ 5 ต.ค. 63 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2563
1558/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ค. 63 และวันที่ 5,19 ส.ค. 63 โรงเรียนวัดเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2563
1557/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 63 วันที่ 3,6,26 ส.ค. 63วันที่ 5,8,28 ต.ค. 63 และวันที่ 2,5 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2563
1556/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ค. 63 วันที่ 17 ส.ค. 63 และวันที่ 14 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2563
1555/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 22 ก.ค. 2563
1554/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ก.ค. 63 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และชุมชนบ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ด้วยกระบวนการ Design Thinking) 22 ก.ค. 2563
1553/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำชุมชนกื้ดช้าง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ) 22 ก.ค. 2563
1552/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.ค. 63 บ้านแม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการบริหารจัดการน้ำชุมชนพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ปัญหาด้านคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในชุมชน) 22 ก.ค. 2563
1551/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 63 บ้านแม่ทะลุ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี และลดการเผาที่จุดกำเนิด) 22 ก.ค. 2563
1550/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29-30 ก.ค. 63 ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมพิธีเปิดงานโครงการรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 22 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]