ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2286/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 63 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 25 ก.ย. 2563
2283/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมฯ) 24 ก.ย. 2563
2281/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ย. 63 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563) 24 ก.ย. 2563
2280/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 และวันที่ 17-18 ต.ค. 63 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าจากเปลือกกาแฟของกลุ่มผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่) 24 ก.ย. 2563
2279/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 63 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่) 24 ก.ย. 2563
2278/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 63 โรงเรียนสารภีวิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 25) 24 ก.ย. 2563
2277/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 63 ห้องประชุม 413 ชั้น 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิเคราะห์ทิศทางการขับเคลื่อนงานสุขภาวะคนจนเมือง) 24 ก.ย. 2563
2276/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 63 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทหารบก) 24 ก.ย. 2563
2275/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 63 ห้องประชุมเล็กองค์การสะพานปลา (ห้องรับรอง) อาคารสำนักงานองค์การสะพานปลา ซอยเจริญกลุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเร่งรัดสำนวนการสอบวินัยและการสอบข้อเท็จจริงขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 3/2563) 24 ก.ย. 2563
2274/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ย. 63 ห้องประชุมมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 24 ก.ย. 2563
2273/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 63 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 24 ก.ย. 2563
2272/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 63 โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 24 ก.ย. 2563
2271/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 63 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 24 ก.ย. 2563
2268/2563 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 23 ก.ย. 2563
2267/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 63 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 25) 23 ก.ย. 2563
2266/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 63 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 23 ก.ย. 2563
2262/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ย. 63 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน (เป็นวิทยากรฯ) 22 ก.ย. 2563
2261/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 63 ห้อง 02-502 ชั้น 5 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรฯ) 22 ก.ย. 2563
2259/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยาแขนงจิตวิทยาองค์การ แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 22 ก.ย. 2563
2258/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 63 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 22 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]