ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
817/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 15-17 มี.ค. 63 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมฯ) 13 มี.ค. 2563
816/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการก่อสร้างฯ) 13 มี.ค. 2563
815/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 มี.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดเวทีสาธารณะในพื้นที่บ้านห้วยปูลิงในโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 13 มี.ค. 2563
812/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 12 มี.ค. 2563
811/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23,24-26 มี.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นเครือข่ายดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น) 12 มี.ค. 2563
810/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 63 ห้อง Magic 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมนำเสนอรายละเอียดของชุดโครงการวิจัย) 12 มี.ค. 2563
809/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 63 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 12 มี.ค. 2563
808/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 มี.ค. 63 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากร) 12 มี.ค. 2563
807/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 12 มี.ค. 63 สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 12 มี.ค. 2563
806/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 มี.ค. 63 ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 1 โรงแรมที เค พาเลส (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันการผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2) 12 มี.ค. 2563
805/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 63 ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) อาคาร SM Tower สนามเป้า กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงานกดปุ่มสตาร์ทเพื่อขับเคลื่อนระบบ ววน.) 12 มี.ค. 2563
803/2563 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2563
802/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 63 แหล่งชุมนุมนักรบพิเศษ กรมรบพิเศษที่ 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรค) 11 มี.ค. 2563
800/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 มี.ค. 63 Thai-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd. โครงการสหศรีภูมิเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร Amadeus Basic Reservation - CNX) 11 มี.ค. 2563
799/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 11 มี.ค. 2563
798/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง วิธีดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร และกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข ราคาค่าเช่าศูนย์อาหารเวียงบัว ศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์อาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์อาหารคณะวิทยาศาสตร์ เฟส 2 ศูนย์แม่ริม 11 มี.ค. 2563
797/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหา เงื่อนไขรายละเอียด และราคากลางค่าเช่าสำหรับจำหน่ายกาแฟสดและอาหารว่าง ณ ศูนย์แม่ริม 11 มี.ค. 2563
796/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 มี.ค. 63 โรงแรมเซ็นดูนส์เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและลดภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 11 มี.ค. 2563
795/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 พ.ค. 63 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี (ประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16) 11 มี.ค. 2563
794/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 16-20 มี.ค. 63 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 11 มี.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] 106 [107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]