ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1474/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,27,29 ก.ค. 63 และวันที่ 3,5,10,17,19,24,31 ส.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ค. 2563
1473/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,20 ก.ย. 63 และวันที่ 5-7,11 ต.ค. 63 อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการนิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง บ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ค. 2563
1472/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 ก.ค. 63 พื้นที่การผลิตลำไยนอกฤดู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดู) 15 ก.ค. 2563
1471/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 15 ก.ค. 2563
1470/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 15 ก.ค. 2563
1469/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 63 หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านการค้าชายแดนภาคเหนือ) 15 ก.ค. 2563
1468/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ค. 63 ห้องประชุมชมพูนุช ตึก 47 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (อบรมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร) 15 ก.ค. 2563
1467/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,17,18,19,22,24,25,26,29,31 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : พื้นที่หมู่บ้านลุ่มแม่น้ำวางตอนล่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ค. 2563
1466/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 15 ก.ค. 2563
1465/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ส.ค. 63 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563) 15 ก.ค. 2563
1462/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ค. 63 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่) 14 ก.ค. 2563
1461/2563 แต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 14 ก.ค. 2563
1460/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เป็นวิทยากรฯ) 14 ก.ค. 2563
1459/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 14 ก.ค. 2563
1458/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 14 ก.ค. 2563
1457/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 14 ก.ค. 2563
1456/2563 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 ก.ค. 2563
1455/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ค. 63 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองขอเสนอโครงการและร่วมประชุมฯ) 14 ก.ค. 2563
1454/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 14 ก.ค. 2563
1453/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,29 ก.ค. 63 บ้านพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมการศึกษาข้อมูลชาติพันธุ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนตำบลสะลวง) 14 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]