ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1390/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 09 ก.ค. 2563
1389/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 09 ก.ค. 2563
1388/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-17 ก.ค. 63 สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร Train the Trainer for Aviation Personnel) 09 ก.ค. 2563
1387/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1386/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 63 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 1.0 และ PM 2.5) 09 ก.ค. 2563
1385/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ) 09 ก.ค. 2563
1384/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสร้างและพัฒนาข้อสอบที่ได้มาตรฐาน) 09 ก.ค. 2563
1383/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1382/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,17,24-25 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1381/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1380/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,20,28,29 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1379/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2563 09 ก.ค. 2563
1378/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี 09 ก.ค. 2563
1377/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ครั้งที่ 2 09 ก.ค. 2563
1374/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 08 ก.ค. 2563
1373/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 63 ห้องกัลปพฤกษ์ หจก.ธนวัฒน์ ฮัตเดิ้ล อีเว้นท์ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (อบรมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 Clister : หัตถกรรม ผ้า/เครื่องแต่งกาย) 08 ก.ค. 2563
1372/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12 ก.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบเครื่องปั่นเส้นด้ายจากใยกัญชงเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือนของชุมชนเชิงพาณิชย์) 08 ก.ค. 2563
1371/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18,25 ก.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อการย้อมสีธรรมชาติภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 08 ก.ค. 2563
1369/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-10,16-17,19 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 08 ก.ค. 2563
1366/2563 การจ้างพนักงานประจำหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 08 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]