ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2334/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7,9 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 30 ก.ย. 2563
2333/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7,12,14,19-20,26-27 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 30 ก.ย. 2563
2332/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ย. 2563
2331/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 63 โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 30 ก.ย. 2563
2330/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,9 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ย. 2563
2329/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,6,7,8,9 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 30 ก.ย. 2563
2328/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 63 ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 NSC 2021 (รอบที่ 1) 30 ก.ย. 2563
2327/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11,16-18 ต.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาวะในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 30 ก.ย. 2563
2326/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11,16-18 ต.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาดสำหรับผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 30 ก.ย. 2563
2325/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ต.ค. 63 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7) 30 ก.ย. 2563
2324/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ต.ค. 63 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะทำงานร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและให้คำแนะนำสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ) 30 ก.ย. 2563
2323/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ต.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา) 30 ก.ย. 2563
2322/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ต.ค. 63 ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การศึกาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ) 30 ก.ย. 2563
2321/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 2563
2320/2563 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 2563
2319/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 2563
2318/2563 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 2563
2317/2563 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2563
2316/2563 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2563
2312/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 10 เดือน 29 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] 43 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]