ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1969/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 63 ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเมวี กรุงเทพมหานคร (ปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปี 2563) 24 ส.ค. 2563
1968/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563) 24 ส.ค. 2563
1967/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 5) 24 ส.ค. 2563
1966/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ส.ค. 2563
1965/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ย. 63 และวันที่ 11 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ส.ค. 2563
1964/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 63 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมให้ความรู้การตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 1.0 และ PM 2.5) 24 ส.ค. 2563
1963/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 63 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 24 ส.ค. 2563
1962/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,5 ก.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู) 24 ส.ค. 2563
1961/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ส.ค. 63 และวันที่ 4-6 ก.ย. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการไม่ไผ่เพื่อการใช้ผลิตเครื่องเรือน กองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2563
1960/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 ส.ค. 63 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2563
1959/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,28-31 ส.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่จัดประชุมในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2563
1958/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2563
1957/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2563
1956/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 63 พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2563
1955/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 63 พื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการสร้างแหล่งเรียนรู้ตำบลปางหมูผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการท่องเที่ยวตามแนวคิด GLAM) 24 ส.ค. 2563
1954/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 24 ส.ค. 2563
1953/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-28 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22) 21 ส.ค. 2563
1952/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 63 ห้อง 605 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมโครงการกิจกรรม Young TH Leader & Innovator's Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่) 21 ส.ค. 2563
1951/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม GSB Smart Start IDEA By GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 21 ส.ค. 2563
1949/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 63 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 21 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] 58 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]