ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1341/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-13 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรในโครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง) 02 ก.ค. 2563
1340/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 ก.ค. 2563
1339/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 02 ก.ค. 2563
1338/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 ก.ค. 2563
1337/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 02 ก.ค. 2563
1336/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ 02 ก.ค. 2563
1335/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 63 บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ค. 2563
1334/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 63 บ้านสะลวงใน หมู่ที่ 2 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ศึกษาฐานข้อมูลทรัพยากรในตำบลสะลวง โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ค. 2563
1333/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 02 ก.ค. 2563
1332/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-13 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรในโครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง) 02 ก.ค. 2563
1329/2563 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 01 ก.ค. 2563
1328/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.ค. 63 อำเภอปายและอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง) 01 ก.ค. 2563
1327/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,4,5,12,19,26 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 01 ก.ค. 2563
1326/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ค. 63 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการบริการวิชาการและบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น) 01 ก.ค. 2563
1325/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหา กำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 ก.ค. 2563
1324/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 ก.ค. 2563
1319/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 30 มิ.ย. 2563
1318/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10,15-17,22-24,29-31 ก.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 30 มิ.ย. 2563
1317/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ก.ค. 63 อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากร) 30 มิ.ย. 2563
1316/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 63 บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบเกษตรสีเขียวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยพหุวัฒนธรรม) 30 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] 86 [87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]